Print
Parent Category: Articles
Category: Your Achivement

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา พนักงานต้องวุ่นวายตรวจสอบวันเดือนปีที่บันทึกไว้ในแฟ้ม Excel ว่าตรงหรือแตกต่างจากที่บันทึกไว้ในระบบของ SAP หรือไม่ วันเดือนปีเดียวกันที่ต่างคนต่างบันทึกไว้กลับตรงบ้างไม่ตรงบ้างโดยไม่ทราบสาเหตุ

พอผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คที่ใช้ทำงานของตนมาใช้ในการอบรม เมื่อพิมพ์วันแห่งความรักลงไป เช่น 14/2/2016 พบว่าบางเครื่องกลายเป็นค่าชิดซ้ายบ้าง ชิดขวาบ้าง ทำให้รู้ว่า Regional Setting ที่ตั้งไว้ต่างกันนั่นเอง พอปรับ Regional Setting ของตัวเครื่องให้ตรงกันกับระบบของ SAP แล้วกำชับให้ทุกคนบันทึกวันเดือนปีในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัญหานี้ก็หมดไป

นี่คือข้อดีของการนำคอมพิวเตอร์ของตัวเองมาใช้ในการอบรม เพราะบางปัญหาไม่ได้มีต้นเหตุมาจากตัวคนและไม่ได้เกิดจากโปรแกรม Excel แต่เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวเครื่อง