ขอเรียนถาม สูตรสำหรับการคำนวณ 2 อย่างคะ
1 สูตรนับจำนวน Job โดยมีเงื่อนไข คือ
1) ไม่นับหมายเลข Job ที่ซ้ำ
2) นับเฉพาะ Visible Cell เมื่อใช้ Auto Filter

2 สูตร Sum ยอดเงิน โดยมีเงื่อนไข คือ
1) ไม่ Sum ยอดเงิน ของ Job No. ที่ซ้ำ
2) Sum เฉพาะ Visible Cell เมื่อใช้ Auto Filter

ได้แนบ File ตัวอย่างมาด้วย

ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ