เรียนทุกท่าน

ผมต้องการหาผลรวมของข้อมูลที่เป็นจุดทศนิยมดังนี้ครับ

1.2
2.1
3
2

ผมต้องการแยกเป็นสองส่วน Sum ส่วนที่เป็นจุดทศนิยมและก่อนจุดทศนิยม

คำตอบส่วนที่ 1 เท่ากับ 8
ส่วนที่ 2 เท่ากับ 3