ถ้า มี A = ค่าคงที่ ที่ถูกกำหนดมาให้ , B = ค่าที่เรากำหนดเองภายหลังจากได้ค่า A มาแล้ว ให้หาค่า C โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อรวมค่า (A+B+C)/3 = A

จะเขียนสูตรอย่างไรดีครับ