โดยใช้ Offset ช่วยควบคุมขนาดของตารางที่จะนำมาใช้แสดงในกราฟ
 1. โดยเริ่มจากสร้างกราฟตามปกติให้ได้ก่อน
 2. จากนั้นสั่ง Insert > Name > Define ตั้งชื่อ YRange
  =OFFSET($C$3,0,0,$E$2,1)
  โดยใช้ E2 กำหนดความยาวของเส้น
 3. จากนั้นคลิกที่เส้นกราฟ เปลี่ยนสูตรกราฟจากเดิม
  =SERIES(,,Sheet1!$C$3:$C$22,1)
  โดยให้พิมพ์ชื่อ YRange ทับเฉพาะส่วนของตำแหน่งอ้างอิง $C$3:$C$22 จะพบว่าสูตรกราฟเปลี่ยนเป็น
  =SERIES(,,DynamicChart.xls!YRange,1)
ดูรายละเอียดที่
http://www.tpa.or.th/xlsiam/coolsecret/roffset.html