ควรออกแบบตารางเก็บข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องก่อนครับ
นำตัวอย่างนี้ไปดัดแปลง
ProductSummary.xls