จากที่ถามว่า หากต้องการส่งข้อมูลไปเก็บไว้โดยข้อมูลนั้นอาจมีจำนวนรายการไม่แน่นอน และเมื่อนำไปเก็บแล้วขอให้มีบรรทัดแบ่งชุดข้อมูลออกทุกครั้งที่เก็บข้อมูล ซึ่งตอนที่อบรมกันนั้นยังไม่มีเวลาพอที่จะคิดหาคำตอบให้ได้

ตอนนี้คิดออกแล้วครับ ให้เพิ่ม Formula Name ชื่อ TargetLine
=OFFSET(Ref2,COUNTA(Id),0,1,3)
แล้วปรับเพิ่มรหัส VBA ใหม่เป็น
Code:
 
Sub SendData()
    MyVar = [Source]
    [Target] = MyVar
    [TargetLine] = "---"
End Sub
ดูแฟ้มแนบ