เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 65

Thread: ให้VBAหาภาพในfoldersและใส่ภาพในไฟล์excelอัตโนมัติ

 1. #21
  widtara
  Guest

  เจอ code เกี่ยวกับการดึงภาพ

  Quote Originally Posted by orange_soi9 View Post
  ลองศึกษาและพยายามเขียน Code ด้วยตัวเองขึ้นมาก่อนดีไหมคะ? ถ้าลองพยายามทำแล้ว แต่ติดขัดปัญหาตรงไหนค่อยมาถามอีกทีนะคะ อาจารย์และทุกคนในที่นี้พร้อมช่วยอยู่แล้วค่ะ :smile:
  ลองดู Code จาก Link นี้เป็นตัวอย่างก่อนก็ได้นะคะ
  http://excel.bigresource.com/auto-in...-VrrpomxW.html
  เจอ code เกี่ยวกับการดึงภาพ แต่มาประยุกต์ไม่เป็นค่ะ คือ code ที่พี่เขาช่วยดูให้ทดลองทำแล้วก็บอกว่า ภาพมาอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด แต่อ้อยทดลองทำที่เครื่องหลายต่อหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จค่ะ
  เห็น code นี้อยู่เห็นมีการกำหนด ActiveSheet.Range("c3:d9")
  คิดว่าของเราน่าจะกำหนดดูบาง แต่พอไปทำไม่ได้ผลเลย มึนกำลังสองเลยค่ะ

  Option Explicit

  'With the macro below you can insert pictures and fit them to any range in a worksheet.

  Option Explicit
  Sub InsertPicInRange()
  With Application
  .ScreenUpdating = False
  Dim picToOpen As String
  picToOpen = .GetOpenFilename("Pics (*.bmp), *.bmp")
  If picToOpen <> "" Then
  InsertPictureInRange picToOpen, ActiveSheet.Range("c3:d9")
  End If
  .ScreenUpdating = True
  End With
  End Sub

  Sub InsertPictureInRange(PictureFileName As String, TargetCells As Range)
  ' inserts a picture and resizes it to fit the TargetCells range
  Dim p As Object, t As Double, l As Double, w As Double, h As Double
  If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then Exit Sub
  If Dir(PictureFileName) = "" Then Exit Sub
  ' import picture
  Set p = ActiveSheet.Pictures.Insert(PictureFileName)
  ' determine positions
  With TargetCells
  t = .Top
  l = .Left
  w = .Offset(0, .Columns.Count).Left - .Left
  h = .Offset(.Rows.Count, 0).Top - .Top
  End With
  ' position picture
  With p
  .Top = t
  .Left = l
  .Width = w
  .Height = h
  End With
  Set p = Nothing
  End Sub

 2. #22
  widtara
  Guest

  มีตัวอย่างมาให้ดูแต่ผสมกับโค้ดเดิมไม่เป็น

  Quote Originally Posted by excel_fever View Post
  ภาพที่ 1 ถูกแทรกที่ C43
  ภาพที่ 2 ถูกแทรกที่ L43
  รหัสถูกต้องครับ ผมเองก็ทดสอบแล้ว
  และเรื่องขนาดภาพ ผมเคยเตือนตั้งแต่ตอนต้นแล้ว

  เรื่องทำได้หรือไม่ได้ จึงยังไม่ขอตอบครับ
  คุณ was ค่ะ มีตัวอย่างมาให้ดูค่ะ แต่อ้อยผสมกับ code เดิมเพื่อให้แยกชีทของเดิมไม่เป็นค่ะ
  Code ปัจจุบัน
  Sub Macro1()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
  ThisWorkbook.Worksheets(i).Copy
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("o4").Value & Range("j13").Value & ".xls", FileFormat:=xlExcel8, CreateBackup:=False
  Range("c43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[1]&""\""&R[72]C[1]&""\""&R[73]C[1]&""\""&R[74]C[1]&""\""&R[75]C[1]&""\""&R119C4"
  ActiveSheet.Pictures.Insert (Selection.Value)
  Range("l43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[-8]&""\""&R[72]C[-8]&""\""&R[73]C[-8]&""\""&R[74]C[-8]&""\""&R[75]C[-8]&""\""&R120C4"
  ActiveSheet.Pictures.Insert (Selection.Value)
  Application.DisplayAlerts = False
  ActiveWorkbook.Close True
  Next i
  End Sub

  Code แนะนำมาค่ะ
  Sub ShowPicture1()
  Dim r As Range, ra As Range
  Dim imgIcon As Object
  Dim obj As Object
  On Error Resume Next
  With Worksheets("Sheet1")
  Set ra = .Range("G4", .Range("F65536").End(xlUp).Offset(0, 1))
  End With
  For Each obj In ActiveSheet.Shapes
  If Left(obj.Name, 4) = "Pict" Then
  obj.Delete
  End If
  Next obj
  For Each r In ra
  Set imgIcon = ActiveSheet.Shapes.AddPicture( _
  Filename:="D:\" & r.Offset(0, -1).Value & ".jpg", LinkToFile:=False, _
  SaveWithDocument:=True, Left:=r.Left, Top:=r.Top, _
  Width:=r.Width, Height:=r.Height)
  Next r
  End Sub
  โดยมีตัวอย่างจาก http://******.blogspot.com/2011/05/folder-excel.html
  แต่จากตัวอย่างเขามีปุ่มด้วย อ้อยทำไม่เป็นเหมือนเขาค่ะ

 3. #23
  excel_fever
  Guest
  พื้นที่ที่จะแทรกภาพ เป็นแนวตั้ง แต่ภาพเป็นแนวนอน ย่อหรือขยายแล้วก็ผิดรูปร่าง แถมภาพนั้น Dimension อาจใหญ่มาก ๆ ถึงจะย่อลงแล้วก็ยังไม่ได้ Compress ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ตามไปด้วย ผมถึงได้บอกให้แต่งภาพก่อนไงครับ

  ส่วนที่บอกว่าแปล Code ไม่ออกนั้นให้ลองเปิดไฟล์ที่ได้จากการแยกชีต (ที่ผมแนบไปให้) ดูที่เซลล์ C43 กับ L43 จะเป็นสูตรอยู่ นั่นแหละครับคือสูตรที่ได้จากบรรทัด Selection.FormulaR1C1=......

 4. #24
  pooky
  Guest
  Quote Originally Posted by widtara View Post
  ดึงได้แล้วค่ะแต่ภาพไม่อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
  แต่จะไปอยู่ในช่วง D3 ถึง D20 และ ภาพ 2 ภาพ ก็ซ้อนทับกันอยู่ค่ะ
  ขนาดภาพ 16.92 x 22.57 และต้องการกำหนดให้ภาพมีขนาด 13 x 17.34 จะกำหนดได้ไหมค่ะ

  จากcode ที่คุณไปหามาเรื่องการจัดการภาพ
  จึงขออนุญาตปรับcode ใหม่ แล้วทดลองดูน่ะค่ะ

  Sub Macro1()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
  ThisWorkbook.Worksheets(i).Copy
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("o4").Value & Range("j13").Value & ".xls", FileFormat:=xlExcel8, CreateBackup:=False
  Range("c43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[1]&""\""&R[72]C[1]&""\""&R[73]C[1]&""\""&R[74]C[1]&""\""&R[75]C[1]&""\""&R119C4"

  with ActiveSheet.Pictures.Insert (Selection.Value)
  .Top = Range("c43:j94").Top
  .Left = Range("c43:j94").Left
  .Height = Range("c43:j94").Height
  .Width = Range("c43:j94").Width
  end with


  Range("l43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[-8]&""\""&R[72]C[-8]&""\""&R[73]C[-8]&""\""&R[74]C[-8]&""\""&R[75]C[-8]&""\""&R120C4"

  with ActiveSheet.Pictures.Insert (Selection.Value)
  .Top = Range("k43:v94").Top
  .Left = Range("k43:v94").Left
  .Height = Range("k43:v94").Height
  .Width = Range("k43:v94").Width
  end with


  Application.DisplayAlerts = False
  ActiveWorkbook.Close True
  Next i
  End Sub

 5. #25
  excel_fever
  Guest
  ตรงคำสั่งจัดภาพที่สองน่าจะเป็น L43 นะครับ เพราะเขียนสูตรที่ L43

 6. #26
  pooky
  Guest
  Quote Originally Posted by excel_fever View Post
  ตรงคำสั่งจัดภาพที่สองน่าจะเป็น L43 นะครับ เพราะเขียนสูตรที่ L43
  ผิดตำแหน่งจริงๆด้วย แก้ไขแล้วค่ะโดยการลบออก เพราะมี selectionอยู่แล้ว

 7. #27
  pooky
  Guest
  ขอปรับปรุงcodeใหม่ เนื่องจากทดลองแล้ว code จะให้ปรับขนาดภาพตาม Height หรือ Width
  อย่างไดอย่างหนึ่งแล้วอีกด้านจะขยายตามเอง ปัญหาคือถ้าตั้งให้ขยายตาม Width ภาพที่มีขนาดHeight>Widthจะล้นลงมาด้านล่าง
  Code:
  
  Sub Macro1()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
  ThisWorkbook.Worksheets(i).Copy
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" &  Range("o4").Value & Range("j13").Value & ".xls",  FileFormat:=xlExcel8, CreateBackup:=False
  Range("c43").Select
  Selection.FormulaR1C1 =  "=R[71]C[1]&""\""&R[72]C[1]&""\""&R[73]C[1]&""\""&R[74]C[1]&""\""&R[75]C[1]&""\""&R119C4"
  
  with ActiveSheet.Pictures.Insert (Selection.Value)
     .Top = Range("c43:j94").Top
    .Left = Range("c43:j94").Left
     If .Height > .Width Then
      .Height = Range("c43:j94").Height
    Else
      .Width = Range("c43:j94").Width
    End If
  end with
  
  Range("l43").Select
  Selection.FormulaR1C1 =  "=R[71]C[-8]&""\""&R[72]C[-8]&""\""&R[73]C[-8]&""\""&R[74]C[-8]&""\""&R[75]C[-8]&""\""&R120C4"
  
   with ActiveSheet.Pictures.Insert (Selection.Value)
     .Top = Range("k43:v94").Top
    .Left = Range("k43:v94").Left
     If .Height > .Width Then
      .Height = Range("k43:v94").Height
    Else
      .Width = Range("k43:v94").Width
    End If
  end with
  
  Application.DisplayAlerts = False
  ActiveWorkbook.Close True
  Next i
  End Sub

 8. #28
  widtara
  Guest

  รายงานผล

  Quote Originally Posted by pooky View Post
  ขอปรับปรุงcodeใหม่ เนื่องจากทดลองแล้ว code จะให้ปรับขนาดภาพตาม Height หรือ Width
  อย่างไดอย่างหนึ่งแล้วอีกด้านจะขยายตามเอง ปัญหาคือถ้าตั้งให้ขยายตาม Width ภาพที่มีขนาดHeight>Widthจะล้นลงมาด้านล่าง
  Code:
  
  Sub Macro1()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
  ThisWorkbook.Worksheets(i).Copy
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" &  Range("o4").Value & Range("j13").Value & ".xls",  FileFormat:=xlExcel8, CreateBackup:=False
  Range("c43").Select
  Selection.FormulaR1C1 =  "=R[71]C[1]&""\""&R[72]C[1]&""\""&R[73]C[1]&""\""&R[74]C[1]&""\""&R[75]C[1]&""\""&R119C4"
  
  with ActiveSheet.Pictures.Insert (Selection.Value)
     .Top = Range("c43:j94").Top
    .Left = Range("c43:j94").Left
     If .Height > .Width Then
      .Height = Range("c43:j94").Height
    Else
      .Width = Range("c43:j94").Width
    End If
  end with
  
  Range("l43").Select
  Selection.FormulaR1C1 =  "=R[71]C[-8]&""\""&R[72]C[-8]&""\""&R[73]C[-8]&""\""&R[74]C[-8]&""\""&R[75]C[-8]&""\""&R120C4"
  
   with ActiveSheet.Pictures.Insert (Selection.Value)
     .Top = Range("k43:v94").Top
    .Left = Range("k43:v94").Left
     If .Height > .Width Then
      .Height = Range("k43:v94").Height
    Else
      .Width = Range("k43:v94").Width
    End If
  end with
  
  Application.DisplayAlerts = False
  ActiveWorkbook.Close True
  Next i
  End Sub
  คำสั่งใช้งานได้ดีค่ะ แต่ยังติดนิดหนึ่งค่ะ ภาพที่วิ่งมา 2 ภาพ ไปปิดหัวเรื่องไว้
  ขนาดภาพไม่เท่ากัน
  ขนาดไฟล์ประมาณ 340-355 อ้อยต้องมาทำการ cut ภาพ แล้ววางแบบ JPG ขนาดไฟล์จะเหลือประมาณ 150-200
  ที่ C43 และ L43 พอรันออกมาแล้ว แสดงตัวหนังสือเป็นสีดำ แต่กำหนดไว้ตอนแรกให้เป็น สีขาว เพื่อไม่แสดงให้เห็น ต้องการให้เป็นตัวหนังสือสีขาวเลยจะเขียนคำสั่งแบบไหนค่ะ
  มีภาพผลลัพธ์มาให้ดูค่ะ

 9. #29
  widtara
  Guest

  ผลงานที่ดัดแปลงเพิ่มเติม

  Quote Originally Posted by widtara View Post
  คำสั่งใช้งานได้ดีค่ะ แต่ยังติดนิดหนึ่งค่ะ ภาพที่วิ่งมา 2 ภาพ ไปปิดหัวเรื่องไว้
  ขนาดภาพไม่เท่ากัน
  ขนาดไฟล์ประมาณ 340-355 อ้อยต้องมาทำการ cut ภาพ แล้ววางแบบ JPG ขนาดไฟล์จะเหลือประมาณ 150-200
  ที่ C43 และ L43 พอรันออกมาแล้ว แสดงตัวหนังสือเป็นสีดำ แต่กำหนดไว้ตอนแรกให้เป็น สีขาว เพื่อไม่แสดงให้เห็น ต้องการให้เป็นตัวหนังสือสีขาวเลยจะเขียนคำสั่งแบบไหนค่ะ
  มีภาพผลลัพธ์มาให้ดูค่ะ
  อ้อยเปลี่ยนตำแหน่งค่ะ
  With ActiveSheet.Pictures.Insert(Selection.Value)
  .Top = Range("f52:j86").Top
  .Left = Range("f52:j86").Left
  If .Height > .Width Then
  .Height = Range("f52:j86").Height
  Else
  .Width = Range("f52:j86").Width
  End If
  End With
  Range("l43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[-8]&""\""&R[72]C[-8]&""\""&R[73]C[-8]&""\""&R[74]C[-8]&""\""&R[75]C[-8]&""\""&R120C4"
  With ActiveSheet.Pictures.Insert(Selection.Value)
  .Top = Range("m52:s86").Top
  .Left = Range("m52:s86").Left
  If .Height > .Width Then
  .Height = Range("m52:s86").Height
  Else
  .Width = Range("m52:s86").Width
  End If
  End With

  ได้ผลลัพธ์ดังภาพค่ะ:yesnod: แต่งงคือขนาดภาพ ที่1 มันจะใหญ่กว่าภาพที่ 2 ทั้งที่ถ่ายมาก็ตั้งกล้องรีไซด์แล้ว เป็นแบบส่งเมล์ ไม่ทราบสาเหตุ ค่ะ ขนาดไฟล์ที่ได้ 336 KB ขนาดภาพตาม ภาพที่ 1 กำลังดีค่ะ ไม่ต้องมาย่อภาพอีกเลย คือ 15.11 cm x 20.53 cm

  หลังจากทำการคลิกขวา ตัดภาพ 2 ภาพ และวางแบบ jpg ใหม่ ได้ขนาดไฟล์เพียง 148 KB

  อยากทราบว่า VBA ที่กำหนด เราก็เรียกภาพ เป็น JPG แล้ว ทำไม มันใหญ่ถึง 336 KB เราต้องมาตัดภาพวาง เป็น JPG ถึงจะได้ไฟล์ที่เล็กลง

  เราสามารถกำหนดไฟล์ให้เล็กเป็นกว่านี้ได้ไหมค่ะ เป็นการส่งเมล์ทุกไฟล์ที่ทำค่ะ

  ส่วนเรื่องตัวหนังสือก็จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะ ยังสงสัยแค่เรื่องขนาดภาพ กับขนาดไฟล์ค่ะ:nonod:


  ขอแทรกอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะ มีใครช่วยกำหนดให้ภาพที่ 2 ไม่ให้แสดงได้ไหมค่ะ ที่บริษัทใช้ 2007 ไม่อยากให้ขึ้นมาค่ะ

 10. #30
  widtara
  Guest

  มีคำสั่งที่กำหนดให้ภาพที่ 2 มีขนาดเท่ากับภาพที่1

  Quote Originally Posted by widtara View Post
  อ้อยเปลี่ยนตำแหน่งค่ะ
  With ActiveSheet.Pictures.Insert(Selection.Value)
  .Top = Range("f52:j86").Top
  .Left = Range("f52:j86").Left
  If .Height > .Width Then
  .Height = Range("f52:j86").Height
  Else
  .Width = Range("f52:j86").Width
  End If
  End With
  Range("l43").Select
  Selection.FormulaR1C1 = "=R[71]C[-8]&""\""&R[72]C[-8]&""\""&R[73]C[-8]&""\""&R[74]C[-8]&""\""&R[75]C[-8]&""\""&R120C4"
  With ActiveSheet.Pictures.Insert(Selection.Value)
  .Top = Range("m52:s86").Top
  .Left = Range("m52:s86").Left
  If .Height > .Width Then
  .Height = Range("m52:s86").Height
  Else
  .Width = Range("m52:s86").Width
  End If
  End With

  ได้ผลลัพธ์ดังภาพค่ะ:yesnod: แต่งงคือขนาดภาพ ที่1 มันจะใหญ่กว่าภาพที่ 2 ทั้งที่ถ่ายมาก็ตั้งกล้องรีไซด์แล้ว เป็นแบบส่งเมล์ ไม่ทราบสาเหตุ ค่ะ ขนาดไฟล์ที่ได้ 336 KB ขนาดภาพตาม ภาพที่ 1 กำลังดีค่ะ ไม่ต้องมาย่อภาพอีกเลย คือ 15.11 cm x 20.53 cm

  หลังจากทำการคลิกขวา ตัดภาพ 2 ภาพ และวางแบบ jpg ใหม่ ได้ขนาดไฟล์เพียง 148 KB

  อยากทราบว่า VBA ที่กำหนด เราก็เรียกภาพ เป็น JPG แล้ว ทำไม มันใหญ่ถึง 336 KB เราต้องมาตัดภาพวาง เป็น JPG ถึงจะได้ไฟล์ที่เล็กลง

  เราสามารถกำหนดไฟล์ให้เล็กเป็นกว่านี้ได้ไหมค่ะ เป็นการส่งเมล์ทุกไฟล์ที่ทำค่ะ

  ส่วนเรื่องตัวหนังสือก็จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะ ยังสงสัยแค่เรื่องขนาดภาพ กับขนาดไฟล์ค่ะ:nonod:


  ขอแทรกอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะ มีใครช่วยกำหนดให้ภาพที่ 2 ไม่ให้แสดงได้ไหมค่ะ ที่บริษัทใช้ 2007 ไม่อยากให้ขึ้นมาค่ะ

  มีคำสั่งที่กำหนดให้ภาพที่ 2 มีขนาดเท่ากับภาพที่1 ไหมค่ะ ต้องการให้รันไฟล์แล้ว ภาพ 2 ภาพมีขนาดเท่ากันค่ะ

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •