ให้VBAหาภาพในfoldersและใส่ภาพในไฟล์excelอัตโนมัติ
ต่อจากให้ VBA แยกชีทค่ะ
ปัจจุบันใช้ code
Sub Macro1()
Dim i As Integer
For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
ThisWorkbook.Worksheets(i).Copy
'ActiveSheet.Name = Workbooks("sheet.xlsm").Sheets(i).Range("O4").Value
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Range("O4").Value & Range("j13").Value & ".xls", FileFormat:=xlExcel8, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close True
Next i
End Sub

เพื่อแยกชีท แต่ในไฟล์ excel อยากให้ใส่ภาพให้กับ cel ไปพร้อมกับการแยกชีทได้ไหมค่ะโดยมีเส้นทางดังนี้
1. ไดร์ที่จัดเก็บภาพ R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11
มี 3 folders หลักคือ
1.R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES DRYER
2.R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES FRONT LOAD
3.R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES TOP LOAD
2.ภาพใน 3 folders ก็จะประกอบด้วย folders ย่อยชื่อ wk01 ถึง wk52 (เป็นสัปดาห์ใน 1 ปีค่ะ)
3.ใน folders ย่อยชื่อ wk01 ถึง wk52 ประกอบด้วย Folders ชื่อ RJI และ RJL
4.ใน folders ชื่อ RJI และ RJL ประกอบไปด้วย Folders ที่มีเลข 5 ถึง 6 หลัก (เป็นหมายเลขเอกสารค่ะ)
5.หมายเลขเอกสารที่เป็นชื่อ Folders จะไม่ซ้ำกันของ Folders ที่มีทั้งหมด ใน3 folders หลักคือ
1.R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES DRYER
2.R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES FRONT LOAD
3.R:\SQA DEDUCT PAYMENT Y11\EVENT PICTURES TOP LOAD
6.ภายใต้ Folders ที่มีเลข 5 ถึง 6 หลัก (เป็นหมายเลขเอกสารค่ะ) นั้นจะมี 3 ภาพ และมี 2 ภาพกำหนดให้ชื่อ 1 และ 2

สิ่งที่ต้องการคือ
1.ต้องการดึงภาพ 1 ไปใส่ cel ชื่อ pic1
2.ต้องการดึงภาพ 2 ไปใส่ cel ชื่อ pic2
3.โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเช็ครหัสเอกสารก่อนใน cel J29 ของทุก sheet ทั้งหมดภายใน worksbook

ไฟล์แนบ
1.มีภาพ Foldersประกอบ เหลือ 2 ภาพ แนบไม่ได้ค่ะ
2.มีไฟล์ .xlsm ประกอบ ชื่อ AddPic เหลือ 1 ไฟล์ตัวอย่าง แนบไม่ได้ค่ะ

ถามว่าจะต้องเพิ่ม code ต่อจาก code ที่มีอย่างไรบ้างค่ะ