สวัสดีครับ
ผมใช้ vb เขียน code ดังนี้ครับ

Private Sub Command5_Click()
Dim ApExcel As Object 'To open Excel
Set ApExcel = CreateObject("Excel.application") 'Creates an object
ApExcel.Visible = True ' So you can see Excel
ApExcel.Workbooks.Add 'Adds a new book.
ApExcel.Cells(1, 1).Formula = "test"
ApExcel.PageSetup.PaperSize = xlPaperA4
ApExcel.PageSetup.Orientation = xlLandscape
ApExcel.PageSetup.FitToPagesWide = 1
ApExcel.PageSetup.FitToPagesTall = 1
End Sub

แต่โปรแกรมจะ error ในส่วนของ .PageSetup ทุกคำสั่งเลย
เครื่องผมใช้ object Excel11 นะครับ
ไม่ทราบว่าผมทำ page setup ผิดตรงไหนครับ แล้วแก้ code ยังไงได้ครับ