ใน IE8 พอคลิกลิงค์จะไม่เปิดแฟ้ม pdf ให้เห็น แต่จะกลายเป็นหน้าว่างๆเปิดขึ้นมาแทน

แก้ไขดังนี้ครับ

1. Open Adobe Acrobat
2. Click Edit, Preferences.
3. Click Internet option in the right pane.
4. Uncheck “Display PDF in browser” check box.

http://www.ietips.net/articles/ie8-l...lick-pdf-link/