ในกรณีที่ติดตั้ง Excel หลายรุ่น แล้วต้องการให้เมื่อดับเบิลคลิกเปิดแฟ้ม xls ขึ้นใน Excel รุ่นที่ต้องการเท่านั้น

How to open application using Excel 2003 instead of Excel 2007?

Go to Start|Run
Type or Paste the following
"C:\Program Files\Microsoft Office 2003\Office11\Excel.exe" /regserver
If path to your Exce.exe is different then update the path accordingly

You may have to first do
"C:\Program Files\Microsoft Office 2003\Office11\Excel.exe" /unregserver

then do
"C:\Program Files\Microsoft Office 2003\Office11\Excel.exe" /regserver
again

Note: Office 11 is Office 2003 and Office12 is Office 2007