ผมขอความช่วยเหลือหน่อยครับ คือผมต้องการเปลี่ยนสีจากการเลือก list box 2 box ด้วยกัน คือ A2 & B2 ซึ่งได้จากการทำ data validation จาก sheet2 ชือ likelyhood & impact ตัวอย่างเช่นถ้าเลือก likelyhood เป็น annually และเลือก impact เป็น major ช่อง rating cell จะต้องเป็นสีเขียวและมีคำว่า normal เป็นตัน ผมจะต้องทำอย่างไรครับ
(ตัวอย่างอยู่ในเอกสารแนบครับ)
ขอบคุณครับ