จากตัวอย่างเดิมใช้ SUMPRODUCT เพื่อหาค่า SUMIF 2 เงื่อนไข แต่ต้องการหาค่าเกี่ยวกับ COUNTIF 2 เงื่อนไข และ AVERAGE 2 เงื่อนไข ต้องใช้สูตรใด
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ