ธปท.กำหนดรูปแบบมาตรฐานเช็คทุกประเภท เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

ในส่วนวันที่สั่งจ่าย จะกำหนดช่องทั้งหมด 8 ช่องไว้ให้พิมพ์หรือเขียนตัวเลข

เช่น 1 มี.ค. 2552 จะต้องพิมพ์เป็น 0 1 0 3 2 5 5 2 เป็นต้น

สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ใช้ Excel ช่วยพิมพ์เช็ค หากจำเป็นต้องปรับรูปแบบวันที่

มีคำแนะนำดังนี้

สมมุติว่าอ้างอิงหรือเก็บข้อมูลวันที่อยู่ใน cell "C6"

สมมติตำแหน่งพิมพ์เช็คอยู่ใน cell "G16"

ที่ใน cell "G16" ให้พิมพ์ข้อความดังด้านล่างนี้

=" "&TEXT((DAY(C6)),"0 0")&" "&TEXT((MONTH(C6)),"0 0")&" "&TEXT((YEAR(C6)+543),"0 0 0 0")

อธิบายเพิ่มเติมดังนี้

  • ข้อความ " "& หลังเครื่องหมาย = จะมีหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการปรับตำแหน่งใน cell บางท่านอาจจะใช้วิธีตั้ง "การเยื้อง" ก็ได้
  • การ format Text โดยกำหนด "0 0" สำหรับวันที่และเดือน ในความหมายเดียวกัน เป็นการแยกตัวเลขตัวแรกและตัวที่สองออกจากกัน โดยกำหนดระยะความห่างระหว่างเลขศูนย์สองตัว ในที่นี้เคาะเว้นวรรค 5 ครั้ง (แตกต่างกันตามประเภทและขนาดของตัวอักษรที่แต่ละคนใช้ในปัจจุบัน)
  • การ format Text โดยกำหนด "0 0 0 0" สำหรับปี เป็นการแยกตัวเลขทั้งสี่ตัวออกจากกัน เท่ากับระยะความห่างของเลขศูนย์แต่ละตัว อธิบายคล้ายกับด้านบน
  • สำหรับ +543 เป็นการปรับรูปแบบระหว่าง ค.ศ. และ พ.ศ. จะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ format วันที่ของเครืองที่ใช้และความต้องการของผู้ใช้ ว่าต้องการพิมพ์เป็น ค.ศ. หรือ พ.ศ.
ลองนำไปใช้ดูนะ น่าจะพอช่วยได้บ้าง :hurray: