อยากทราบว่าจะสามารถใช้สูตร SUMIF โดยมีเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขได้หรือไม่