ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

คลิกขวาที่เซลล์ที่มีตัวเลข เลือก จัดรูปแบบเซลล์ เลือก แท็บตัวเลข
เลือก ประเภทกำหนดเอง
ตรงช่องชนิด ให้เลือก Format สำเร็จรูปที่มีอยู่ เช่น #,##0 หรือ #,##0.00
แล้วพิมพ์ต่อท้ายด้วย comma 2 อันต่อจาก 0 ตัวสุดท้าย
เช่น #,##0,,
หรือ #,##0.00,,

หากต้องการคำอธิบายเพิ่มก็ได้
เช่น #,##0,, "M" ก็จะได้ 1 M
หรือ #,##0.00,, "ล้าน" ก็จะได้ 1.00 ล้าน
เป็นต้น

ลองใช้ดูนะ

:hurray: