วานนี้ได้รับตัวอย่างแฟ้มที่ใช้ SumIF คำนวณได้ถูกต้องใน Excel 2003 แต่พอเปิดแฟ้มนั้นใน Excel 2007 จะพบว่า SumIF คืนค่าเป็น 0

ผมตรวจสอบใน Excel 2007 Help พบว่าใน Excel 2007 นั้น SumIF ไม่สามารถใช้เงื่อนไขที่เป็นตัวอักษรได้เช่นที่เคยใช้ได้ใน Excel 2003 หรือรุ่นก่อนหน้าครับ ขอให้ดูจากคำอธิบายใน Excel 2007 ตามนี้

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

The SUMIF function syntax has the following arguments :

range Required. The range of cells that you want evaluated by criteria. Cells in each range must be numbers or names, arrays, or references that contain numbers. Blank and text values are ignored.

criteria Required. The criteria in the form of a number, expression, a cell reference, text, or a function that defines which cells will be added. For example, criteria can be expressed as 32, ">32", B5, 32, "32", "apples", or TODAY().

Important Any text criteria or any criteria that includes logical or mathematical symbols must be enclosed in double quotation marks ("). If the criteria is numeric, double quotation marks are not required.

sum_range Optional. The actual cells to add, if you want to add cells other than those specified in the range argument. If the sum_range argument is omitted, Excel adds the cells that are specified in the range argument (the same cells to which the criteria is applied).

ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากครับ พวกเราต้องย้อนกลับไปแก้สูตรให้ใช้แบบ Array แทน ตามคำแนะนำจาก Microsoft ที่
http://support.microsoft.com/kb/260415