เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 7 of 7

Thread: ปัญหาการแปลงวันที่ พศ เป็น คศ โดยลบด้วย 198327

 1. #1
  ralph_vii
  Guest

  ปัญหาการแปลงวันที่ พศ เป็น คศ โดยลบด้วย 198327

  การแปลงวันที่ พศ เป็น คศ โดยลบด้วย 198327 ข้อมูลวันที่ที่ได้จะถูกต้อง จนถึงเดือนสองปี 51 แต่กรณีนำเอาวันที่หลังจากเดือนสองเช่น เดือน3/3/2551 มาแปลงข้อมูลจะผิดพลาดไปหนึ่งวัน มีวิธีแก้ไขหรือไม่ครับ

  วันที่ก่อนลบ วันที่หลังลบด้วย 198327
  1/1/2551 1/1/2008
  2/2/2551 2/2/2008
  3/3/2551 2/3/2008


 2. #2
  สมเกียรติ
  Guest
  ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนำตัวเลขนี้มาลบครับ เพราะจะใช้ได้กับวันที่ในบางปี และบางช่วงเท่านั้น ถ้าใช้ในปีที่มี 29 วันในเดือนกุมภาพันธ์ จะได้วันต่างจากเดิม

  ไม่ควรเสี่ยงใช้วิธีนี้ เพราะคนอื่นที่เอาแต่ท่องจำ อาจนำไปใช้ผิดๆ ถ้าจะใช้จริง จะต้องนำค่าในแต่ละเซลล์ที่เป็นปีพ.ศ.มาตรวจสอบหาอธิกสุรทินโดยลบปีพ.ศ.ด้วย 543 แล้วหารด้วย 4 (หรือหารด้วย 100 แล้วหารด้วย 400 ในกรณีทุกพันปี) ซึ่งถ้าบันทึกค่าไว้หลายเซลล์และวันที่กระจายไม่เรียงต่อกัน จะยิ่งวุ่นครับ เพราะเมื่อย้อนจากปีพ.ศ.ที่พิมพ์ลงไปให้เป็นค.ศ.นั้น ปีพ.ศ.ที่พิมพ์อาจเป็นอธิกสุรทิน แต่ค.ศ.ไม่ใช่อธิกสุรทิน หรือตรงกันข้ามคือปีพ.ศ.ที่พิมพ์ไม่เป็นอธิกสุรทิน แต่ค.ศ.ที่คิดได้กลายเป็นอธิกสุรทินแทน ใครที่ใช้วิธีลบด้วยเลขนี้ มักไม่เคยเทียบเลขที่วันที่ได้ว่าไม่ตรงกับวันที่เดิม

  ตอนแรกผมเคยลองให้ลูกศิษย์ดูแล้วนึกว่าใช้ได้ แต่ต่อมาพอลองใช้ไปหลายๆช่วงปี ก็พบว่าวิธีนี้อันตรายมาก ห้ามใช้เด็ดขาด

  ทางที่ดีควรใช้สูตรปรับค่าดีกว่าครับ
  =Date(Year(Cell)-543, Month(Cell), Day(Cell))

  แต่ถ้าอยากใช้เลขไปลบ ต้องใช้เลข 198326 แทนในช่วงเดือนและปีตามแฟ้มแนบนี้ครับ

 3. #3
  สมเกียรติ
  Guest
  เมื่อปีค.ศ.2000 ผมเคยเขียนรหัส VBA ใช้แก้ไขเซลล์วันที่ซึ่งบันทึกผิดเป็นปีพ.ศ. ให้แก้ไขกลับเป็นปีค.ศ. เลยนำมาให้ทดลองใช้กันครับ ถ้าใครพบว่าทำงานผิดพลาด ขอให้แจ้งให้ผมทราบด้วย (ดูรหัสในแฟ้มแนบดีกว่าที่ผมยกมาแสดงครับ)

  ถ้าเลือกเซลล์เดียว จะถือว่าให้แก้ไขทั้งชีท แต่ถ้าเลือก 2 เซลล์ขึ้นไป จะแก้ไขให้เฉพาะพื้นที่ตารางที่เลือกไว้ครับ

  Code:
  Sub BE2AD()
    On Error Resume Next
    Dim WorkRange As Range
    Dim DateCell As Range
    Application.ScreenUpdating = False
    If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
    If Selection.Count = 1 Then
      Set WorkRange = Cells
      Else
      Set WorkRange = Selection
    End If
   
    UserChoice = MsgBox("Correct in this Sheet?", 
  vbYesNo + vbDefaultButton1, 
  "Excel Expert Utility from www.ExcelExpertTraining.com")
      If UserChoice = vbYes Then
        UserComment = MsgBox("Need Comment?", 
  vbYesNo + vbDefaultButton1, 
  "Excel Expert Utility from www.ExcelExpertTraining.com")
        PivotYear = InputBox("Possible maximum AD Year" & Chr(10) & Chr(10) & "", 
  "Excel Expert Utility from www.ExcelExpertTraining.com", 2442)
        If Val(PivotYear) < 2442 Then
          MsgBox "Below 2442 is not possible", , 
  "Excel Expert Utility from www.ExcelExpertTraining.com"
          PivotYear = 2442
        End If
      End If
   
    Set DateCell = WorkRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlNumbers)
    For Each cell In DateCell
        If IsDate(cell) Then
          If UserChoice = vbYes Then
            usedyear = Application.WorksheetFunction.Text(cell, "yyyy")
              If (Val(usedyear) > Val(PivotYear)) And (Val(usedyear) < 2810) Then
                newyear = Val(usedyear) - 543
                If UserComment = vbYes Then
                  Application.DisplayCommentIndicator = xlCommentIndicatorOnly
                  cell.ClearComments
                  cell.AddComment
                  cell.Comment.Text Text:="" & Chr(10) & 
  "Corrected date input from year " & 
  usedyear & " to " & newyear
                End If
              UsedMonth = Month(cell)
              UsedDay = Day(cell)
              newdate = DateSerial(newyear, UsedMonth, UsedDay)
              cell.Value = newdate
              End If
          End If
        End If
    Next cell
  End Sub

 4. #4
  สมเกียรติ
  Guest

  BE2AD Add-in

  ผมสร้างใหม่เป็น Add-in เมื่อ load เข้ามาจะพบเมนูชื่อ BE2AD แสดงขึ้นติดกับเมนู Help ครับ จะได้นำไปใช้งานกับทุกแฟ้มที่ต้องการกันได้สะดวกขึ้น

  หน้าที่ของ add-in ตัวนี้ คือ จะทำการค้นหาเซลล์ที่มีการบันทึกวันที่ซึ่งใช้เลขปีพ.ศ.ไว้ จากนั้นจะแก้ไขให้เป็นเลขปีค.ศ.ที่ถูกต้องให้ทันทีทุกเซลล์ในชีท พร้อมกับสามารถเลือกให้แสดง comment กำกับเซลล์ที่บันทึกไว้ผิดด้วยหรือไม่ก็ได้

  หวังว่า add-in ตัวนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนไทยโดยทั่วไปครับ

 5. #5
  สมเกียรติ
  Guest

  ห้ามใช้กรณีวันที่บันทึกไว้แบบ Text

  ข้อควรระวังของการใช้สูตร =Date(Year(Cell)-543, Month(Cell), Day(Cell)) และ Add-in BE2AD

  • ใช้ได้กับค่าที่ชิดขวาของเซลล์เท่านั้น (ถือว่ามีค่าเป็นตัวเลข Date Serial Number ที่ Excel รู้จัก)
  • กรณีที่มีการบันทึกวันที่ 29/2/เลขปีพศ จะพบว่าค่าที่บันทึกชิดซ้ายของเซลล์ จะใช้สูตร =Date(Year(Cell)-543, Month(Cell), Day(Cell)) หรือ add-in นี้แก้ไม่ได้

   เช่น วันที่ต่อไปนี้ 29/2/2503 29/2/2507 29/2/2511 29/2/2515 29/2/2519 29/2/2523 29/2/2527 29/2/2531 29/2/2535 29/2/2539 29/2/2543 29/2/2547 29/2/2551

 6. #6
  สมเกียรติ
  Guest
  ผมแก้ไข BE2AD.xla ให้มีเมนูเพิ่มสำหรับสั่งแก้ไขเซลล์ที่บันทึกวันที่ 29/2/2503 29/2/2507 29/2/2511 29/2/2515 29/2/2519 29/2/2523 29/2/2527 29/2/2531 29/2/2535 29/2/2539 29/2/2543 29/2/2547 29/2/2551 ซึ่งชิดซ้ายของเซลล์ ให้เป็นปีค.ศ.แล้วชิดขวาได้ด้วย

  โดยก่อนจะสั่งงานให้เลือกเซลล์ที่ต้องการแก้ไขแล้วจึงคลิกที่เมนู BE2AD > Change from BE to AD > Correct only 29/2 which is text

  Add-in ตัวนี้จะเลือกแก้ไขเฉพาะเซลล์ซึ่งมีวันที่ซึ่งเป็นไปได้เท่านั้นครับ เช่น 29/2/2551 มีวันที่จริง แต่ถ้าบันทึกเป็น 29/2/2550 ซึ่งไม่มีวันที่นั้น อย่างไรก็จะใช้แก้ไขให้ถูกต้องด้วย add-in นี้ไม่ได้

 7. #7
  สมเกียรติ
  Guest
  สรุปกรณีต้องการแก้ไขโดยใช้วิธีคำนวณ
  1. ไม่ควรใช้วิธีนำเลข 198327 ไปลบกับวันที่ซึ่งบันทึกปีพ.ศ.เอาไว้ เพราะยากจะทราบก่อนล่วงหน้าว่าเซลล์วันที่ใดที่จะคืนค่าได้ถูกต้อง และถ้าใช้วิธี Paste Special แบบ Subtract ทับลงไปในเซลล์วันที่เลย ยิ่งทำให้ยากจะทราบว่าเซลล์ใดที่วันที่ถูกแก้ไขแล้วไม่ตรงกับวันที่เดิมที่บันทึกไว้เดิม
  2. ถ้าใช้สูตรปรับเลขปีพ.ศ.โดยนำไปลบกับเลข 543 เพื่อให้ได้เลขปีค.ศ. โดยใช้สูตร =Date(Year(cell)-543, Month(cell), Day(cell)) หรือสูตรใดๆที่คิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับสูตร Year(), Month(), หรือ Day() จะใช้แก้ไขได้เฉพาะเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลขชิดขวาของเซลล์เท่านั้น (สูตรนี้จะใช้แก้ไขวันที่ 29/2/25xx ที่บันทึกไว้ไม่ได้เพราะค่าชิดซ้ายของเซลล์)
  3. กรณีวันที่ซึ่งถูกบันทึกไว้แบบ Text ซึ่งจะชิดซ้ายของเซลล์และใช้เลขปีพ.ศ. 4 หลัก ต้องแก้ไขให้เป็นปีค.ศ.โดยใช้สูตร =DATE(RIGHT(cell,4)-543,MID(cell,FIND("/",cell)+1,FIND("/",cell,FIND("/",cell)+1)-FIND("/",cell)-1),LEFT(cell,FIND("/",cell)-1))
  4. เพื่อแก้ปัญหาข้อ 2 แนะนำให้ใช้สูตร =Text(cell,"d/m/yyyy") เปลี่ยนวันที่ในเซลล์ให้เป็น Text ก่อนให้หมดแล้วจึงนำสูตรข้อ 3 มาใช้ต่อ จะได้ใช้สูตรเดียวปรับค่าได้ทั้งกรณีที่เป็นเลขและ Text ไปพร้อมกัน (ทั้งนี้ห้ามนำวันที่แบบ Text ไปใช้ในการคำนวณอย่างอื่น)
  หากใช้ BE2AD.xla จะแก้ไขในเซลล์นั้นๆได้โดยตรง โดยติดตั้ง Add-in นี้ก่อนแล้วเลือกพื้นที่ตารางที่ต้องการแก้ จากนั้นใช้เมนูคำสั่ง BE2AD แก้วันที่ชิดขวาครั้งหนึ่งแล้วตามด้วยการแก้ไขวันที่ 29/2 ที่ชิดซ้ายอีกครั้งหนึ่ง

  ทดลองสูตรและ Add-in ในแฟ้มแนบครับ

Similar Threads

 1. ทำไมบางไฟล์ชอบ Calculation เป็น Manual
  By moolong in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 3
  Last Post: 12 Nov 2009, 14:01
 2. การเปลี่ยนข้อมูลจาก column เป็น row
  By java in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 2
  Last Post: 3 Apr 2009, 17:09
 3. การเปลี่ยนจาก column เป็น row
  By java in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 6
  Last Post: 24 Jan 2009, 11:56
 4. การแปลงข้อมูล พ.ศ.เป็น ค.ศ.
  By ธีร์ in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 1
  Last Post: 6 Sep 2008, 16:48

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •