การเรียกใช้โปรแกรมย่อยที่ Windows เตรียมไว้ให้ จะทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมที่ปกติไม่สามารถทำได้ เนื่องจากขีดจำกัดของภาษา VB , VBA
โปรแกรมย่อยเหล่านั้นเรียกว่า Windows API (Application Programming Interfaces)
ลองอ่านดูที่นี่ค่ะ
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_API หรือ
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...49(VS.85).aspx

อรวีร์จะนำตัวอย่างการใช้ Function ต่างๆมาลง เผื่อจะมีประโยชน์สำหรับท่านอื่นๆนำไปปรับปรุงใช้
อรวีร์อาจอธิบายเพิ่มบ้างเท่าที่จำเป็น
คำเตือน : ก่อนทดสอบ ควร Save แฟ้มที่ยังไม่ Save ก่อน

ตอนแรกนี้จะเริ่มด้วยการจำกัดการเคลื่อนที่ของ Mouse ลองดูแฟ้มแนบค่ะ
คำสั่ง Type RECT เป็นการกำหนดชนิดตัวแปรแบบโครงสร้าง(ชื่อ RECT) ที่มีตัวแปรหลากหลายประเภทอยู่ภายในตัวแปรแบบนี้ตัวเดียว

คำสั่ง
Private Declare Sub ClipCursor Lib "user32" (lpRect As Any)
เป็นการประกาศชื่อ API ที่เราจะเรียกใช้ในโปรแกรม
ทุกๆโปรแกรมที่จะใช้ API ต้องเริ่มด้วยคำสั่งแบบนี้ค่ะ
Declare Sub ชื่อSub Lib "ชื่อแฟ้มที่เก็บ" (ชื่อตัวแปร As ชนิดตัวแปร, . . . , . . .)
หรือ . . .
Declare Function ชื่อFunc Lib "ชื่อแฟ้มที่เก็บ" (ชื่อตัวแปร As ชนิดตัวแปร, . . . , . . .) As ชนิดตัวแปร