1. ทำอย่างไรใช้ A2 แสดง LastUpdate ของไฟล์ ได้ครับ ว่ามีการ Save ครั้งสุดท้ายไปเมื่อไร
2. ทำไม่ผมใช้ VB เขียน ให้ซ่อน Colume จำนวนมากไม่ได้ครับ เช่นจาก X ถึง IV แต่ทำเองโดยไม่ใช้ VB กลับซ่ิอนได้ครับ