เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 41 to 49 of 49

Thread: ช่วยแนะนำการแยกข้อมูลStringที่อยู่ในcellเดียวกันให้อยู่คนละcellหน่อยคะ

 1. #41
  anntiant
  Guest

  Smile

  Quote Originally Posted by chatchat View Post
  สวัสดีครับ

  หายไปหลายวัน เข้ามาดูอีกที ไม่คิดว่าจะ reply เยอะขนาดนี้
  ผมย้อนกลับไป คำถามของคุณ anntiant เข้าใจว่าในโจทย์ มี part แค่ 1 กับ 2 เท่านั้น ผมเลยใช้ if then else ธรรมดา ส่วนถ้าจะให้ work จริงๆ ก็ของคุณ rundim ครับ
  แล้วถ้าจะใช้ code ของคุณ chatchat เขียนให้ออกมาเหมือนของคุณ rundim จะเป็นไปได้มั้ยถ้าทำได้ จะต้องใช้ code ยังไงคะ

 2. #42
  rundim
  Guest
  ดูแล้วสามารถทำได้ครับ
  เดี๋ยวจะลองแก้ให้ดูนะครับ ถ้ามีเวลาว่างนะครับ

 3. #43
  anntiant
  Guest

  Smile

  Quote Originally Posted by rundim View Post
  ดูแล้วสามารถทำได้ครับ
  เดี๋ยวจะลองแก้ให้ดูนะครับ ถ้ามีเวลาว่างนะครับ
  รบกวนหน่อยนะคะ
  ขอบคุณมากคะ

 4. #44
  chatchat
  Guest
  สวัสดีครับ

  ผม coding ให้ใหม่หมดเลยนะ จากเดิมดูแค่ 2 part เปลี่ยนเป็นวนลูปเช็คทั้งข้อความ แล้วตัดมาเรียงที่ cell ใหม่
  ให้ผลลัพธ์เหมือนของคุณrundim แต่จะประมวลผลเร็วกว่า กรณีที่ source มีจำนวนมากๆ และ code ก็น่าจะ็ดูเข้าใจง่ายนะครับ
  Code:
   Sub Macro()
  Sheet2.Range("A2:D65536").ClearContents
  Dim a, bb, posMfg, posPart, c, posPartEnd, Ro, RoPart, RoMfg As Integer
  Dim txtMfg, txtPart, cutText, ExText As String
  Ro = 3
  RoPart = 2
  RoMfg = 2
  Do
  ExText = Worksheets("sheet1").Cells(Ro, 2).Text & "|||"
  Worksheets("sheet2").Cells(RoMfg, 1).Value = Worksheets("sheet1").Cells(Ro, 1).Value
  Worksheets("sheet2").Cells(RoMfg, 4).Value = Worksheets("sheet1").Cells(Ro, 3).Value
  a = Len(ExText)
  For bb = 1 To a
    posMfg = InStr(bb + 1, ExText, "Mfg:", vbTextCompare) ' ËÒµÓá˹觢ͧ Mfg:
        If posMfg = 0 Then 
          posMfg = Len(ExText)
         Else: End If
      For c = 1 To posMfg
          If bb = 1 Then     
              cutText = Mid(ExText, bb, posMfg - 3)
           Else
              cutText = Mid(ExText, bb - 1, posMfg - (bb + 1))
          End If
          posPart = InStr(c, cutText, "Part:", vbTextCompare) '12
          c = c + posPart
             posPartEnd = InStr(c, cutText, "Part:", vbTextCompare) '36
              If posPartEnd = 0 Then 
                txtPart = Mid(cutText, posPart + 5, Len(cutText) - (posPart))
                Worksheets("sheet2").Cells(RoPart, 3).Value = txtPart
                RoPart = RoPart + 1
                Exit For 'c
              Else 'part µÑÇÊØ´·éÒÂáÅéÇ
                txtPart = Mid(cutText, posPart + 5, posPartEnd - posPart - 6)
                Worksheets("sheet2").Cells(RoPart, 3).Value = txtPart
                RoPart = RoPart + 1
              End If
                  Next c
      txtMfg = Mid(cutText, 5, InStr(1, cutText, "Part:", vbTextCompare) - 6) 'áÊ´§ª×èÍ Mfg:
      Worksheets("sheet2").Cells(RoMfg, 2).Value = txtMfg
      
      RoMfg = RoMfg + (RoPart - RoMfg)
     bb = posMfg
  Next bb
  Ro = Ro + 1
  Loop Until Worksheets("sheet1").Cells(Ro, 2).Text = ""
  Worksheets("sheet2").Select
  End Sub

 5. #45
  anntiant
  Guest

  Smile

  ขอบคุณ คุณ chatchat มากนะคะ สุดยอดจริงๆคะ
  แต่หนูลองใส่ข้อมูลที่มี part มากกว่า 3 คือตั้งแต่ 4 ขึ้นไปแล้วมันจะขึ้น cell ใหม่คะ
  code เดิมก็เหมือนกัน( พอดีลองใส่ loop ใหม่ใน code ของคุณแล้ว ผลที่ออกมาคือ
  ถ้ามี part 3 ตัวก็จะเรียงได้ แต่ถ้ามี 4 ตัวขึ้นไป part ตัวต่อไปก็จะต่อ part ตัวที่ 3คะ
  ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่)
  คือข้อมูลจริงของหนู mfg และ part จะมีไม่จำกัดหนะคะ

  แล้วถ้าต้องทำให้เป็น Function ต้องกำหนดตัวแปรยังไงคะ ช่วยสอนหน่อย จะเอาไปทำเป็น
  add ins คะ

 6. #46
  rundim
  Guest
  Code:
   
  Option Explicit
  Sub Septext()
  Dim a, b, c, d, e, f, g As String
  Dim ccStr, cRo, startText, cRowTxt As Integer
  Dim cMfg As Integer
  Dim countaTxt As Integer
  Dim bb, cc, dd As Integer
  cRo = 2
  countaTxt = 2
  cRowTxt = 2
  startText = 1
    Sheets("Sheet2").Select
    Cells.Clear
    Cells.HorizontalAlignment = xlLeft
    Range("A1").Value = "Item number"
    Range("B1").Value = "Mfg"
    Range("C1").Value = "Part"
  Do
  Sheet2.Cells(cRo, cRowTxt - 1) = Sheet1.Cells(countaTxt, 1) 'ãÊèàÅ¢ÃËÑÊ¢éҧ˹éÒ
  a = Worksheets("sheet1").Cells(countaTxt, cRowTxt).Value
  b = InStr(1, a, ":", vbTextCompare)
  c = Worksheets("Sheet1").Cells(countaTxt, cRowTxt).Characters.Count
  a = Mid(a, b + 1, c - b)
  d = InStr(1, a, "part:", vbTextCompare)
  If d = 0 Then GoTo finish2
  f = Mid(a, 1, d - 2)
  Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt).Value = f
  '====================================================
    Do
                Do
   
                  b = InStr(1, a, ",part:", vbTextCompare)
                  a = Mid(a, b + 6, c - b)
                  d = InStr(1, a, "||Mfg:", vbTextCompare)
                  b = InStr(1, a, ",part:", vbTextCompare)
              If d = 0 And b = 0 Then GoTo finish
                  f = Mid(a, 1, b - 1)
                  g = InStr(1, f, "Mfg:", vbTextCompare)
                        '*******************
   
                      If g = 0 Then
                          Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt + 1).Value = f 'Part string
                       cRo = cRo + 1
                       Else: End If
   
                Loop While g = 0
                  f = Mid(f, 1, d - 1)
                  g = InStr(1, f, "Mfg:", vbTextCompare)
                        '*******************
   
                      If g = 0 Then
                          Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt + 1).Value = f 'Part string
                       cRo = cRo + 1
                       Else: End If
   
   
   
                Do
                  b = InStr(1, a, "||Mfg:", vbTextCompare)
                  a = Mid(a, b + 6, c - b)
                  d = InStr(1, a, ",part:", vbTextCompare)
                  b = InStr(1, a, "||Mfg:", vbTextCompare)
                  f = Mid(a, 1, d - 1)
                  g = InStr(1, f, ",part:", vbTextCompare)
                      If g = 0 Then
                          Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt).Value = f 'Mfg
                       Else: End If
                 Loop While g <> 0
   Loop While g = 0
  finish:
  Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt + 1).Value = a 'Part string
  cRo = cRo + 1
  countaTxt = countaTxt + 1: GoTo out
  finish2:
  MsgBox "&auml;&Aacute;&egrave;&Aacute;&Otilde; Part", vbOKOnly
  Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt).Value = a
  cRo = cRo + 1
  countaTxt = countaTxt + 1
  out:
  Loop Until Sheet1.Cells(countaTxt, 1) = ""
  End Sub
  ช่วยลอง test Code นี้หน่อยนะครับ

 7. #47
  anntiant
  Guest

  Smile

  Quote Originally Posted by rundim View Post
  Code:
   
  Option Explicit
  Sub Septext()
  Dim a, b, c, d, e, f, g As String
  Dim ccStr, cRo, startText, cRowTxt As Integer
  Dim cMfg As Integer
  Dim countaTxt As Integer
  Dim bb, cc, dd As Integer
  cRo = 2
  countaTxt = 2
  cRowTxt = 2
  startText = 1
    Sheets("Sheet2").Select
    Cells.Clear
    Cells.HorizontalAlignment = xlLeft
    Range("A1").Value = "Item number"
    Range("B1").Value = "Mfg"
    Range("C1").Value = "Part"
  Do
  Sheet2.Cells(cRo, cRowTxt - 1) = Sheet1.Cells(countaTxt, 1) '&atilde;&Ecirc;&egrave;&agrave;&Aring;&cent;&Atilde;&Euml;&Ntilde;&Ecirc;&cent;&eacute;&Ograve;&sect;&Euml;&sup1;&eacute;&Ograve;
  a = Worksheets("sheet1").Cells(countaTxt, cRowTxt).Value
  b = InStr(1, a, ":", vbTextCompare)
  c = Worksheets("Sheet1").Cells(countaTxt, cRowTxt).Characters.Count
  a = Mid(a, b + 1, c - b)
  d = InStr(1, a, "part:", vbTextCompare)
  If d = 0 Then GoTo finish2
  f = Mid(a, 1, d - 2)
  Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt).Value = f
  '====================================================
    Do
                Do
   
                  b = InStr(1, a, ",part:", vbTextCompare)
                  a = Mid(a, b + 6, c - b)
                  d = InStr(1, a, "||Mfg:", vbTextCompare)
                  b = InStr(1, a, ",part:", vbTextCompare)
              If d = 0 And b = 0 Then GoTo finish
                  f = Mid(a, 1, b - 1)
                  g = InStr(1, f, "Mfg:", vbTextCompare)
                        '*******************
   
                      If g = 0 Then
                          Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt + 1).Value = f 'Part string
                       cRo = cRo + 1
                       Else: End If
   
                Loop While g = 0
                  f = Mid(f, 1, d - 1)
                  g = InStr(1, f, "Mfg:", vbTextCompare)
                        '*******************
   
                      If g = 0 Then
                          Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt + 1).Value = f 'Part string
                       cRo = cRo + 1
                       Else: End If
   
   
   
                Do
                  b = InStr(1, a, "||Mfg:", vbTextCompare)
                  a = Mid(a, b + 6, c - b)
                  d = InStr(1, a, ",part:", vbTextCompare)
                  b = InStr(1, a, "||Mfg:", vbTextCompare)
                  f = Mid(a, 1, d - 1)
                  g = InStr(1, f, ",part:", vbTextCompare)
                      If g = 0 Then
                          Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt).Value = f 'Mfg
                       Else: End If
                 Loop While g <> 0
   Loop While g = 0
  finish:
  Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt + 1).Value = a 'Part string
  cRo = cRo + 1
  countaTxt = countaTxt + 1: GoTo out
  finish2:
  MsgBox "&auml;&Aacute;&egrave;&Aacute;&Otilde; Part", vbOKOnly
  Worksheets("sheet2").Cells(cRo, cRowTxt).Value = a
  cRo = cRo + 1
  countaTxt = countaTxt + 1
  out:
  Loop Until Sheet1.Cells(countaTxt, 1) = ""
  End Sub
  ช่วยลอง test Code นี้หน่อยนะครับ
  ได้แล้วคะ ขอบคุณมากกกๆๆนะคะ เก่งจังคะ
  ถ้าหนูจะทำเป็น Function ต้องทำไงบ้างคะ แนะนำหน่อยคะ
  จะทำเป็น add ins เพราะคอลัมน์ของ mfg และ Item ในไฟล์ต่างๆ
  อาจไม่ได้อยู่ใน column A และ B อย่างในไฟล์ที่โพส
  ก็เลยต้องให้ user คีย์มาว่า mfg และ Item อยู่ในคอลัมน์อะไร
  ในกรณีนี้ สามารถทำเป็น add ins ได้มั้ยคะ ได้หรือไม่ได้ช่วยบอกด้วยคะ
  หรือควรใช้วิธีอื่น ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

  ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาช่วยตอบให้...ซาบซึ้งจริงๆคะ

 8. #48
  chatchat
  Guest

  Wink

  ข้างล่างนี้ฉบับแก้ไขนะ
  จากคำถามที่ว่า จะทำ add in ยังไง สร้าง ฟังก์ชั่นยังไง ผมว่ามีคำตอบให้แล้ว ลองค้นๆดู คำถามเก่าๆนะครับ เพราะไม่งั้น จะกลายเป็นว่า ทำให้หมดทุกอย่างเลย มาถึงขั้นตอนนี้ผมว่าคงไม่ยากแล้วล่ะครับ เพราะถ้าเอา code เอา add-in ไปใช้เลย โดยไม่ทราบว่ามันทำงานยังไง จะผิดจุดประสงค์ของบอร์ดนะครับ
  ผมว่าคุณลองเอา add-in function ที่คุณได้ลองสร้างขึ้นมาแล้ว มาให้หลายๆคนในบอร์ดนี้ดู และช่วยให้คำแนะนำ แบบนี้จะได้ประโยชน์กว่านะครับ
  Code:
  Sub Macro()
  Sheet2.Range("A2:D65536").ClearContents
  Dim a, bb, posMfg, posPart, c, posPartEnd, Ro, RoPart, RoMfg As Integer
  Dim txtMfg, txtPart, cutText, ExText As String
  Ro = 3 'เริ่มแแถวที่เท่าไหร่
  RoPart = 2
  RoMfg = 2
  Do
  ExText = Worksheets("sheet1").Cells(Ro, 2).Text & "|||"
  Worksheets("sheet2").Cells(RoMfg, 1).Value = Worksheets("sheet1").Cells(Ro, 1).Value
  Worksheets("sheet2").Cells(RoMfg, 4).Value = Worksheets("sheet1").Cells(Ro, 3).Value
  a = Len(ExText)
  For bb = 1 To a
    posMfg = InStr(bb + 1, ExText, "Mfg:", vbTextCompare) ' หาตำแหน่งของ Mfg:
        If posMfg = 0 Then 'ถ้าบรรทัดนี้มี mfg: เดียว
          posMfg = Len(ExText)
         Else: End If 'ถ้าบรรทัดนี้มี mfg: เดียว
      For c = 1 To posMfg
          If bb = 1 Then      'เริ่มเช็คอักษรตัวแรก
              cutText = Mid(ExText, bb, posMfg - 3)
           Else
              cutText = Mid(ExText, bb - 1, posMfg - (bb + 1))
          End If
          posPart = InStr(c, cutText, "Part:", vbTextCompare) '12
          c = posPart 'แก้ไข
             posPartEnd = InStr(posPart + 1, cutText, "Part:", vbTextCompare) '36
              If posPartEnd = 0 Then 'เจอ part ตัวสุดท้ายแล้ว
                txtPart = Mid(cutText, posPart + 5, Len(cutText) - (posPart))
                Worksheets("sheet2").Cells(RoPart, 3).Value = txtPart
                RoPart = RoPart + 1
                Exit For 'c
              Else 'part ตัวสุดท้ายแล้ว
                txtPart = Mid(cutText, posPart + 5, posPartEnd - posPart - 6)
                Worksheets("sheet2").Cells(RoPart, 3).Value = txtPart
                RoPart = RoPart + 1
              End If
                  Next c
      txtMfg = Mid(cutText, 5, InStr(1, cutText, "Part:", vbTextCompare) - 6) 'แสดงชื่อ Mfg:
      Worksheets("sheet2").Cells(RoMfg, 2).Value = txtMfg
      
      RoMfg = RoMfg + (RoPart - RoMfg)
     bb = posMfg
  Next bb
  Ro = Ro + 1
  Loop Until Worksheets("sheet1").Cells(Ro, 2).Text = ""
  Worksheets("sheet2").Select
  End Sub

 9. #49
  anntiant
  Guest

  ขอบคุณ คุณ chatchat มากนะคะ

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •