อย่างถ้าต้องการหาจำนวนปี ใช้สูตร =YEAR(TO)-YEAR(FROM)-(MONTH(TO)<MONTH(FROM))
จำนวนเดือน =(MONTH(TO)+(12*(MONTH(TO)<MONTH(FROM)*(YEAR(TO)>YEAR(FROM)))-MONTH(FROM))-1*(DAY(TO)<DAY(FROM)))
จำนวนวัน =(IF(DAY(TO)<DAY(FROM),EOMONTH(FROM,0)-FROM+DAY(TO),DAY(TO)-DAY(FROM)))

แต่ เอ... ถ้าจำนวนวันมันคำนวณออกมาได้ 30 วัน จะปัดเป็น 1 เดือนหรือเปล่า อย่างถ้า FROM = 27/12/2015 TO = 26/3/2015 จะคำนวณออกมาได้ 2 เดือน 30 วัน

บรรพต