ผมต้องการรวมเวลาทั้งหมดแล้วนำมาหารด้วยวัน
ให้ช่องสีเหลืองออกมาเป็นจำนวนวันครับ