วันนี้จะมาแนะนำการสร้าง QR CODE ไว้สำหรับใช้งานกันนะครับ ปกติแล้วการสร้าง QR CODE สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งคือ
Create ผ่านหน้าเว็บ แต่เงื่อนไขคือ เครื่องนั้นต้องมี Internet แต่สำหรับเครื่อง User ทั่วไปอาจไม่มี Internet ให้ใช้ เราจึงจะสร้าง QR Code จาก Excel กัน และที่สำคัญมันใช้งานแบบ Offline
สิ่งที่เราต้องมีในเครื่องคือ ตัว ActiveX Controls ใช้สองตัวคือ
1. StrokeScribe.ocx
2. StrokeScribeClass.dll

CODE ที่ใช้นะครบ ตัวแรกเป็นตัว Create QR CODE รับตัวแปรเป็น String นะครับ
Code:
Sub GenQRCode(data As String)Dim wsh As Worksheet
Set wsh = Application.ActiveSheet
  
Dim shp As Shape
For Each shp In wsh.Shapes
 If shp.Type = msoPicture And InStr(shp.Name, "BarcodePicture") > 0 Then
   shp.Delete
 End If
Next
  
 Dim ss As StrokeScribeClass
 Set ss = CreateObject("STROKESCRIBE.StrokeScribeClass.1")
 ss.Alphabet = QRCODE
 row = 1


   If Len(data) = 0 Then Exit Sub
   pict_path = "X:\33.GM\Print QR Code\QR CODE\" + data + ".wmf" 'ผมเก็บรูปไว้ที่นี่
   ss.Text = data
   rc = ss.SavePicture(pict_path, WMF, 500, 500)
End Sub
Code ชุดที่ 2 ใช้ในปุ่มกดนะครับ Concept คือ วน Loop Print ถ้าไม่มี QR CODE จะสั่งให้ Create ใหม่
Code:
Private Sub btnPrint_Click()Range("A7").Activate
Dim row As Integer
row = 7
Do While Range("C" & row).Value <> ""


If Range("A" & row).Value > 0 Then
    Sheet4.Range("J6").Value = Sheet1.Range("C" & row).Value
    Sheet4.Range("J4").Value = Sheet1.Range("E" & row).Value
    Sheet4.Range("O6").Value = Sheet1.Range("F" & row).Value
    Application.ScreenUpdating = False
    If Range("A" & row).Value > 0 Then Call GetImage(row)
    Sheet4.Shapes("QR_Code").Fill.UserPicture "X:\33.GM\Print QR Code\QR CODE\" & Sheet1.Range("C" & row).Value & ".wmf"
    Sheet4.PrintOut 1, 1, Range("A" & row).Value, False
End If
    row = row + 1
Loop
  If Range("G1") = 0 Then
     MsgBox "ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ Print กรุณาเลือกข้อมูลก่อนครับ"
     Exit Sub
  End If
End Sub
ตามที่ผมนำมาใช้งานนั้น ผมจะใช้งานกับเครื่อง Print ความร้อนครับ ใช้ Print กับ Sticker ที่เป็นหางหนู ติดที่ตัวชิ้นงานจำพวกอัญมณีครับเพื่อแสดงราคา เพื่อนๆลองนำไปใช้ดูนะครับ อย่าลืม Add Reference ก่อนนะครับ