เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 2 of 2

Thread: มาร่วมพัฒนา Add-in สำหรับแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรกัน

 1. #1
  สมเกียรติ
  Guest

  มาร่วมพัฒนา Add-in สำหรับแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรกัน

  ไม่น่าเชื่อว่า Spelling Add-in ที่ผมไม่ได้เขียนรหัสเอง เพียงแค่นำรหัสที่ได้มาแก้ไขให้ใช้กับตัวเลขเงินของไทยให้อ่านตัวเลขเงินเป็นภาษาอังกฤษ จะได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ถือเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างมาก

  ตอนแรกสร้าง BahtEng.xla ขึ้นมาแจก ก็มีคำแนะนำว่าพอตัวเลขไม่มีเศษ มันจะแสดงคำว่า and no satang ขึ้นมา ขอให้แสดงคำว่า only เลยได้ไหม ต่อมาผมจึงดัดแปลงใหม่กลายเป็น BahtOnly.xla

  จากนั้นผมได้ปรับปรุงให้ผู้ใช้งานสามารถใส่ชื่อหน่วยเงินได้เอง จะเป็น Baht Satang, Dollar Cent, Metre Centimetre ก็ได้ใน Money.xla โดยสร้างสูตรตามนี้
  =Money(Cellตัวเลข,"Baht","Satang")

  แฟ้มนี้แจกจ่ายไปสิบกว่าปีแล้วครับ น่าจะมีทางพัฒนาให้ดีขึ้นหรือใช้งานได้หลายแบบมากขึ้น จึงขอยกรหัสที่ผมใช้มาให้ช่วยดัดแปลงแก้ไขกัน ใครอยากได้แบบไหนก็ขอให้แจ้งมา ใครอยากอวดรหัสของตัวแล้วแจกแฟ้มที่ตัวสร้างก็เชิญครับ จะได้ช่วยกันสร้างประโยชน์ให้ชาวไทยกัน

  คุณอรวีร์เคยสร้าง Add-in อ่านเป็นภาษาไทยไว้ด้วยครับ ดูที่ http://www.excelexperttraining.com/g...rthaithai.html

  รหัสที่ผมใช้ใน Money.xla ตามนี้ครับ

  Code:
  Option Explicit
  
   '****************
   ' Main Function *
  ' Originated code from www.barasch.com
  ' กรณีไม่มีเศษ จะแสดงคำว่า Only แทนคำว่า and No Satang
   ' ตัวอย่าง =Money(123.45,"Baht","Satang")
   '****************
   Function Money(ByVal MyNumber, UnitName1, UnitName2)
   Dim KeyUnit1, KeyUnit2, Temp
   Dim DecimalPlace, Count
  
   ReDim Place(9) As String
   Place(2) = " Thousand "
   Place(3) = " Million "
   Place(4) = " Billion "
   Place(5) = " Trillion "
  
   ' String representation of amount
   MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
  
   ' Position of decimal place 0 if none
   DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
   'Convert KeyUnit2 and set MyNumber to KeyUnit1 amount
   If DecimalPlace > 0 Then
   KeyUnit2 = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & "00", 2))
   MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
   End If
  
   Count = 1
   Do While MyNumber <> ""
   Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
   If Temp <> "" Then KeyUnit1 = Temp & Place(Count) & KeyUnit1
   If Len(MyNumber) > 3 Then
   MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
   Else
   MyNumber = ""
   End If
   Count = Count + 1
   Loop
  
   Select Case KeyUnit1
   Case ""
   KeyUnit1 = "No " & UnitName1
   Case "One"
   KeyUnit1 = "One " & UnitName1
   Case Else
   KeyUnit1 = KeyUnit1 & " " & UnitName1 & "s"
   End Select
  
   Select Case KeyUnit2
   Case ""
   KeyUnit2 = " Only"
   Case "One"
   KeyUnit2 = " and One " & " " & UnitName2
   Case Else
   KeyUnit2 = " and " & KeyUnit2 & " " & UnitName2 & "s"
   End Select
  
   Money = KeyUnit1 & KeyUnit2
   End Function
  
   '*******************************************
   ' Converts a number from 100-999 into text *
   '*******************************************
   Private Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
   Dim Result As String
  
   If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
   MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
  
   'Convert the hundreds place
   If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
   Result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
   End If
  
   'Convert the tens and ones place
   If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
   Result = Result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
   Else
   Result = Result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
   End If
  
   GetHundreds = Result
   End Function
  
   '*********************************************
   ' Converts a number from 10 to 99 into text. *
   '*********************************************
   Private Function GetTens(TensText)
   Dim Result As String
  
   Result = "" 'null out the temporary function value
   If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then ' If value between 10-19
   Select Case Val(TensText)
   Case 10: Result = "Ten"
   Case 11: Result = "Eleven"
   Case 12: Result = "Twelve"
   Case 13: Result = "Thirteen"
   Case 14: Result = "Fourteen"
   Case 15: Result = "Fifteen"
   Case 16: Result = "Sixteen"
   Case 17: Result = "Seventeen"
   Case 18: Result = "Eighteen"
   Case 19: Result = "Nineteen"
   Case Else
   End Select
   Else ' If value between 20-99
   Select Case Val(Left(TensText, 1))
   Case 2: Result = "Twenty "
   Case 3: Result = "Thirty "
   Case 4: Result = "Forty "
   Case 5: Result = "Fifty "
   Case 6: Result = "Sixty "
   Case 7: Result = "Seventy "
   Case 8: Result = "Eighty "
   Case 9: Result = "Ninety "
   Case Else
   End Select
   Result = Result & GetDigit _
   (Right(TensText, 1)) 'Retrieve ones place
   End If
   GetTens = Result
   End Function
  
   '*******************************************
   ' Converts a number from 1 to 9 into text. *
   '*******************************************
   Private Function GetDigit(Digit)
   Select Case Val(Digit)
   Case 1: GetDigit = "One"
   Case 2: GetDigit = "Two"
   Case 3: GetDigit = "Three"
   Case 4: GetDigit = "Four"
   Case 5: GetDigit = "Five"
   Case 6: GetDigit = "Six"
   Case 7: GetDigit = "Seven"
   Case 8: GetDigit = "Eight"
   Case 9: GetDigit = "Nine"
   Case Else: GetDigit = ""
   End Select
   End Function
  ผมยังมี Add-in อื่นที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้ download ไปใช้กันได้ที่ http://www.excelexperttraining.com/indexdownload.html
  และหน้านี้มีรหัสใน add-in ให้ศึกษากันครับ http://www.excelexperttraining.com/general/addin.html

 2. #2
  vajra
  Guest
  ลองฝึกเขียนตามความเข้าใจของตัวเองครับ
  ช่วยทดสอบด้วยครับ
  Code:
  Public Function eSpell(ByVal num As Variant, nDecimal As Byte, mainUnit As String, subUnit As String) As String
  Dim Decimals, intnumSpell
  mainUnit = " " & mainUnit & " "
  subUnit = " " & subUnit
  intnumSpell = Spellnum(Int(num)) & mainUnit
  intnumSpell = IIf(intnumSpell = mainUnit, "", intnumSpell)
  Decimals = Spellnum(Val(Right(num * 10 ^ nDecimal, nDecimal))) & subUnit
  Decimals = IIf(Decimals = subUnit, "Only", Decimals)
  eSpell = IIf(num = 0, "-", intnumSpell & Decimals)
  End Function
  
  
  Private Function Spellnum(ByVal num As Variant)
  Dim Arr, Arr1000, TextAll As String
  Arr1000 = Array("", " thousand ", " million ", " billion ", " trillion ")
  Intnum = Int(num)
  text = Format(Intnum, "* #,##0")
  Arr = Split(text, ",")
  n = UBound(Arr) - LBound(Arr)
  For i = 0 To n
   Arr(i) = Spell3Digits(Arr(i))
   TextAll = TextAll & Arr(i) & Arr1000(n - i)
  Next i
  Spellnum = UCase(TextAll)
  End Function
  
  
  Private Function Spell3Digits(ByVal num As Variant)
  Dim Intnum As Long, Numlen As Byte, Strnum As String
    Intnum = Int(num)
    Numlen = Len(Intnum)
    Stringnum = "0" & num
  For i = 1 To Numlen
    unit = Numlen + 1 - i
    Select Case unit
      Case 2: Unit2 = Spell(Evaluate(Left(Right(Stringnum, 2), 2)))
      Case 3: Unit3 = Spell(Evaluate(Left(Right(Stringnum, 3), 1))) & " hundred "
    End Select
  Next i
  Spell3Digits = IIf(Unit3 = " hundred ", "", Unit3) & Unit2
  End Function
  
  
  Private Function Spell(ByVal num As Variant)
    Select Case num
      Case 0: Spell = ""
      Case 1: Spell = "one"
      Case 2: Spell = "two"
      Case 3: Spell = "three"
      Case 4: Spell = "four"
      Case 5: Spell = "five"
      Case 6: Spell = "six"
      Case 7: Spell = "seven"
      Case 8: Spell = "eight"
      Case 9: Spell = "nine"
      Case 10: Spell = "ten"
      Case 11: Spell = "eleven"
      Case 12: Spell = "twelve"
      Case 13: Spell = "thirteen"
      Case 15: Spell = "fifteen"
      Case 18: Spell = "eighteen"
      Case 14, 16, 17, 19: Spell = Spell(Right(num, 1)) & "teen"
      Case 20: Spell = "twenty"
      Case 30: Spell = "thirty"
      Case 40: Spell = "fourty"
      Case 50: Spell = "fifty"
      Case 60: Spell = "sixty"
      Case 70: Spell = "seventy"
      Case 80: Spell = "eighty"
      Case 90: Spell = "ninety"
      Case 21 To 29, 31 To 39, 41 To 49, 51 To 59, 61 To 69, 71 To 79, 81 To 89, 91 To 99: _
      Spell = Spell(Left(num, 1) & "0") & "-" & Spell(Right(num, 1))
     End Select
  End Function

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •