เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 3 of 3

Thread: การคำนวณอายุ

 1. #1
  wat
  Guest

  การคำนวณอายุ

  ผมอยากขอเรียนถามอาจารย์ว่า คือเวลาทำงานผมจะต้องคำนวนอายุโดยดูจากปีเกิดว่าปัจจุบันอายุเท่าไหร่ อยากทราบว่าจะทำอย่างไรเมื่อเรา กรอกปีเกิดลงใน cell a1 แล้วให้ปรากฏอายุปี ทำไม่เป็นครับ

 2. #2
  เอก
  Guest
  ณ ตำแหน่งที่ต้องการแสดงอายุ พิมพ์สูตรดังนี้
  =DATEDIF(A1,TODAY(),"Y")&" ปี "&DATEDIF(A1,TODAY(),"YM")&" เดือน "&DATEDIF(A1,TODAY(),"MD")+1&" วัน"

  หมายเหตุ วันที่ที่พิมพ์ใน A1 จะต้องเป็นรูปแบบปี ค.ศ.
  นอกจากนี้ให้ตรวจสอบรูปแบบวันที่ปกติในเครื่องของคุณว่าเป็นแบบใด โดยการพิมพ์ =TODAY() ณ เซลล์ใดๆ ก็ได้ เพื่อดูว่าวันที่ในเครื่องของคุณเป็นรูปแบบใด เช่น dd/mm/yyyy หรือ mm/dd/yyyy และเมื่อทราบรูปแบบแล้ว ให้ใส่วันที่ใน A1 ให้ตรงกับรูปแบบดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการคำนวณ

 3. #3
  สมเกียรติ
  Guest
  DateDif เป็นสูตรที่ Microsoft หลบๆซ่อนๆมานาน เดิมทีไม่ยอมเปิดเผยใน help แล้วต่อมาก็มีใน help และถ้าจำไม่ผิดตอนหลังๆนี้ถูกตัดจาก help ไปอีกแล้วครับ

  สูตรนี้ต้องใช้อย่างระวัง เพราะอาจคำนวณหาระยะเวลาผิดพลาดได้ เช่นถ้าหาระยะเวลาระหว่าง 30/1/2008 - 1/3/2008 จะพบว่ามีระยะเวลา 0 ปี 1 เดือน 0 วัน ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องควรตอบว่าระยะเวลา 0 ปี 1 เดือน 2 วันต่างหาก

  หากจะใช้สูตรนี้ควรใช้วันที่ 1 ต้นเดือนในการคำนวณแทนวันอื่นๆ จากนั้นให้ปรับจำนวนวันที่ขาดเกินเองทีหลัง

  หรือหันไปใช้ DataDiff.xla จาก www.j-walk.com/ss จะได้คำตอบถูกต้องตามที่เราต้องการครับ ดูตัวอย่างการใช้สูตรนี้ได้จากเมนู Downloads > Extreme > งานวางแผนกำหนดการ

  VBA คำนวณอายุ ยังไม่ได้ทดสอบว่าคำนวณถูกต้องหรือไม่นะครับ
  http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=866

  Code:
  Option Explicit 
   
  Function YearsMonthsDays(Date1 As Date, Date2 As Date, Optional ShowAll As _ 
    Boolean = False, Optional Grammar As Boolean = True) 
   
     ' This function returns a string "X years, Y months, Z days" showing the time
     ' between two dates. This function may be used in any VBA or VB project
   
     ' Date1 and Date2 must either be dates, or strings that can be implicitly
     ' converted to dates. If these arguments have time portions, the time portions
     ' are ignored. If Date1 > Date2 (after ignoring time portions), the function
     ' returns an empty string
   
     ' ShowAll indicates whether all portions of the string "X years, Y months, Z days"
     ' are included in the output. If ShowAll = True, all portions of the string are
     ' always included. If ShowAll = False, then if the year portion is zero the year
     ' part of the string is omitted, and if the year portion and month portion are both
     ' zero, than both year and month portions are omitted. The day portion is always
     ' included, and if at least one year has passed then the month portion is always
     ' included
   
     ' Grammar indicates whether to test years/months/days for singular or plural
   
     ' By definition, a "full month" means that the day number in Date2 is >= the day
     ' number in Date1, or Date1 and Date2 occur on the last days of their respective
     ' months. A "full year" means that 12 "full months" have passed.
   
     ' In Excel, this function is an alternative to the little-known DATEDIF. DATEDIF
     ' usually works well, but can create strange results when a date is at month end.
     ' Thus, this formula:
   
     '    =DATEDIF(A1,B1,"y") & " years, " & DATEDIF(A1,B1,"ym") & " months, " &
     '    DATEDIF(A1,B1,"md") & " days"
   
     ' will return "0 years, 1 months, -2 days" for 31-Jan-2006 and 1-Mar-2006.
     ' This function will return "0 years, 1 month, 1 day"
   
     ' Chip Pearson gives a VBA equivalent in his Age() function at
     ' http://www.cpearson.com/excel/datedif.htm
     ' Unfortunately, it gives the same result in the test case above
   
    Dim TestYear As Long, TestMonth As Long, TestDay As Long 
    Dim TargetDate As Date, Last1 As Date, Last2 As Date 
   
     ' Strip time portions
    Date1 = Int(Date1) 
    Date2 = Int(Date2) 
   
     ' Test for invalid dates
    If Date1 > Date2 Then 
      YearsMonthsDays = "" 
      Exit Function 
    End If 
   
     ' Test for whether the calendar year is the same
    If Year(Date2) > Year(Date1) Then 
   
       ' Different calendar year.
   
       ' Test to see if calendar month is the same. If it is, we have to look at the
       ' day to see if a full year has passed
      If Month(Date2) = Month(Date1) Then 
        If Day(Date2) >= Day(Date1) Then 
          TestYear = DateDiff("yyyy", Date1, Date2) 
        Else 
          TestYear = DateDiff("yyyy", Date1, Date2) - 1 
        End If 
   
         ' In this case, a full year has definitely passed
      ElseIf Month(Date2) > Month(Date1) Then TestYear = DateDiff("yyyy", Date1, Date2) ' A full year has not passed
      Else 
        TestYear = DateDiff("yyyy", Date1, Date2) - 1 
      End If 
   
       ' Calendar year is the same, so a full year has not passed
    Else 
      TestYear = 0 
    End If 
   
     ' Test to see how many full months have passed, in excess of the number of full
     ' years
    TestMonth = (DateDiff("m", DateSerial(Year(Date1), Month(Date1), 1), _ 
    DateSerial(Year(Date2), Month(Date2), 1)) + IIf(Day(Date2) >= _ 
    Day(Date1), 0, -1)) Mod 12 
   
     ' See how many days have passed, in excess of the number of full months. If the day
     ' number for Date2 is >= that for Date1, it's simple
    If Day(Date2) >= Day(Date1) Then 
      TestDay = Day(Date2) - Day(Date1) 
   
       ' If not, we have to test for end of the month
    Else 
      Last1 = DateSerial(Year(Date2), Month(Date2), 0) 
      Last2 = DateSerial(Year(Date2), Month(Date2) + 1, 0) 
      TargetDate = DateSerial(Year(Date2), Month(Date2) - 1, Day(Date1)) 
      If Last2 = Date2 Then 
        If TestMonth = 11 Then 
          TestMonth = 0 
          TestYear = TestYear + 1 
        Else 
          TestMonth = TestMonth + 1 
        End If 
      Else 
        TestDay = DateDiff("d", IIf(TargetDate > Last1, Last1, TargetDate), Date2) 
      End If 
    End If 
   
    If ShowAll Or TestYear >= 1 Then 
      YearsMonthsDays = TestYear & IIf(TestYear = 1 And Grammar, " year, ", _ 
      " years, ") & TestMonth & IIf(TestMonth = 1 And Grammar, " month, ", _ 
      " months, ") & TestDay & IIf(TestDay = 1 And Grammar, " day", " days") 
    Else 
      If TestMonth >= 1 Then 
        YearsMonthsDays = TestMonth & IIf(TestMonth = 1 And Grammar, " month, ", _ 
        " months, ") & TestDay & IIf(TestDay = 1 And Grammar, " day", " days") 
      Else 
        YearsMonthsDays = TestDay & IIf(TestDay = 1 And Grammar, " day", " days") 
      End If 
    End If 
   
  End Function

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •