เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง

Excel Expert Forums Library 2017 - 2007 FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Pending Entries

Entries that you wish to create now but have them become publicly available at a later time are referred to as Pending Entries. To create a pending entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Publish On and then choose the date and time that you wish for the entry to go live. Due to the architecture, pending entries can appear a few minutes later than the time that you specify but they will have a time stamp that matches the date and time that you choose.

Your Pending and Draft entries are only viewable by you until they are published.

Draft Entries

Draft entries allow you to compose an entry in stages. To create a draft entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Draft and then save. Alternatively, you may press the Save Draft button at any time.

Your Pending and Draft entries are only viewable by you until they are published.

Past Date Entries

You may also post entries that have a time stamp in the past. This is useful for those entries that you just forgot to post and they work best in chronological order.

To past date an entry, create an entry as normal but before submitting the entry, find Publish Status in the Miscellaneous Options on the lower section of the entry creation page. This option defaults to Publish Now.

Change Publish Now to Publish On and then choose the date and time that you wish for the entry to appear to have been posted. If you select a date in the future, you will be creating a Pending Entry.

Search FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.