PDA

View Full Version : ตัวอย่างการคำนวณสินค้าคงเหลือแบบ FIFOสมเกียรติ
6 Oct 2008, 11:51
ผมนำรหัส VBA ของ Conrad Carlberg มาปรับปรุงให้สามารถอ้างอิงกับพื้นที่ตารางได้โดยตรงทำให้เราสามารถใช้สูตรนี้ได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อ Range Name ไว้ก่อนแต่อย่างใด

โดยทำตัวอย่างพร้อมคำอธิบายไว้ให้ดูวิธีใช้สูตร =FIFO() ไว้ในแฟ้มให้ download กันได้จาก http://www.excelexperttraining.com/extreme/files/analysis/FIFOvba.xls

หรือเลือกใช้สูตรแบบ Add-in จาก
http://www.excelexperttraining.com/extreme/files/analysis/FIFOAddin.xla

(โปรดอ่าน วิธีติดตั้งสูตร Add-ins (http://www.excelexperttraining.com/blogs/archives/z300-ExcelCore000627.php))

หวังว่าตัวอย่างนี้จะมีประโยชน์นะครับ แทนที่จะต้องคอยคิดด้วยมือ คราวนี้จะได้ยอดสินค้าคงเหลือไปใช้กันได้ง่ายขึ้น

หากมีข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไข กรุณาแจ้งให้ผมทราบด้วย หรือถ้าต้องการสอบถามวิธีใช้งาน กรุณาตั้งคำถามไว้ใน Excel Expert Forum (http://www.excelexperttraining.com/forums/forumdisplay.php?f=2) ครับFunction FIFO(ItemCode As String, UnitsSold As Long,
PCode As Range, UnitBegin As Range, UnitPurchase As Range,
UnitCost As Range) As Currency

Dim Counter As Integer, RemainingUnits As Long, UnitsAccountedFor As Long

FIFO = 0
UnitsAccountedFor = UnitsSold

For Counter = 1 To UnitBegin.Rows.Count

If ItemCode = PCode(Counter, 1) Then
RemainingUnits = Application.WorksheetFunction.Max(0, UnitBegin(Counter, 1) + _
UnitPurchase(Counter, 1) - UnitsAccountedFor)
FIFO = FIFO + UnitCost(Counter, 1) * RemainingUnits
UnitsAccountedFor = UnitsAccountedFor - (UnitBegin(Counter, 1) + _
UnitPurchase(Counter, 1) - RemainingUnits)
End If

Next Counter
End Function

สมเกียรติ
5 Aug 2012, 11:05
FIFO ยากตรงหายอดต้นทุนตามลำดับก่อนหลังที่รับสินค้าเข้ามา

ดูคำอธิบายได้จาก http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=670

แกะตัวอย่างนี้ดูครับ

ใช้ตารางด้านซ้ายบันทึกการรับสินค้าตามลำดับก่อนหลัง
ใช้ตารางขวาสำหรับคำนวณหายอดต้นทุนขายแบบ FIFO

หัวใจของการคำนวณได้จากสูตรคำนวณใน column H ที่ใช้หาต้นทุนขายรวม
แล้วใช้ Data Table เปลี่ยนจำนวนรวมของสินค้าที่ขายเพื่อหาต้นทุนรวม จากนั้นจึงหายอดต้นทุนเฉพาะ lot ที่ขาย

สมเกียรติ
22 Sep 2012, 10:02
ตัวอย่างนี้ สามารถคำนวณหา FIFO จากตารางบันทึกสินค้าเข้ารวมหลายประเภท
จะบันทึกสินค้าไว้ในตารางเดียวกันได้ครับ

สมเกียรติ
1 Oct 2012, 09:33
ตัวอย่างการใช้ Data Table กับงานสินค้าคงคลัง

ดูคำอธิบายวิธีสร้างและใช้งานได้จาก
http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=674

สมเกียรติ
8 Oct 2012, 10:23
ตัวอย่างการใช้ Data Table กับ FIFO Costing แบบง่าย

อ่านคำอธิบาย
http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=674
http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=675
http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=676

สมเกียรติ
16 Oct 2012, 13:06
แฟ้มตัวอย่างกรณีบันทึกซื้อขายสินค้าไว้ในตารางเดียวกัน
สามารถคลิกเลือกรหัสสินค้าและวันที่ซึ่งต้องการคำนวณได้ด้วย :redface:

อ่านคำอธิบาย http://www.excelexperttraining.com/forums/content.php?r=677