PDA

View Full Version : PivotTablesake
6 Jul 2007, 17:50
รบกวน 2 คำถาม...ครับ
Sheet1 :
ผมทำ PivotTable เรียบร้อยแล้ว โดยตีเส้นบริเวณ Cell H4:J6
ต่อมาต้องการดูข้อมูลเฉพาะงานบัญชี ผมเลือก Type ใน Cell H1 ลบเครื่องหมายถูก
ในช่องภาษาอังกฤษทิ้ง ตอบ OK
ปรากฏว่า เส้นที่ตีไว้ใน Cell H4:J6 หายไปครับ
Sheet2 :
กรณี ต้องการ Group and Online >>> Group >>> ทำไม่ได้ครับ
เนื่องจาก Data มีบาง Cell ไม่มีข้อมูล (A5 และ A15)
ถ้ามีข้อมูลครบ สามารถทำได้ครับ
ขอบคุณครับ

boy
8 Jul 2007, 13:45
Sheet 1 - Pivot table ไม่สามารถคงรูปแบบลักษณะเส้นขอบได้ครับ คงได้เฉพาะเฉดสีของเซลล์และรูปแบบตัวอักษร เพราะฉะนั้นถ้าจะจัดรูปแบบพื้นที่ให้มีเส้นขอบด้วย จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบเส้นขอบใหม่สำหรับทุกการอัพเดทข้อมูลครับ
Sheet 2 - ปัญหาเกิดจากข้อมูลที่นำเข้ามาใช้มีข้อมูลไม่ครบทุกเซลล์ ดังนั้นควรกลับไปแก้ไขแหล่งข้อมูลให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนครับ ส่วนถ้าต้องการกรุ๊ปจริง ๆ ให้ยกเลิกข้อมูลชนิด blank ออกครับ ก็น่าจะกรุ๊ปรวมกันได้ (พอดีผมไม่ได้ใช้ Excel แล้ว จึงทดสอบสมมุติฐานนี้ไม่ได้)