PDA

View Full Version : ผมต้องการตรวจสอบค่าใน Column (ห้ามซ้ำ/ห้ามข้าม)phadipat
3 Jul 2007, 18:03
เรียน อาจารย์
ผมต้องการ Check ซ้ำ ใน Column เดี๋ยวกัน และในบรรทัดถัดไปให้ตัวเลข 3 ตัวหลัง ต้องเป็นตัวเลขที่ Run ต่อกันไป

ตามตัวอย่างที่แบบมา
ขอบคุณครับ

สมเกียรติ
3 Jul 2007, 19:38
ผมใช้ Format > Conditional Formatting ตรวจสอบค่าที่ซ้ำ โดยใช้สูตร CountIF และใช้ตรวจสอบค่าที่ไม่ตรงกับค่าที่เรียงด้านซ้ายครับ โดยให้ใช้สีเตือน

นอกจากนี้น่านำ Data > Validation มาควบคุมการพิมพ์ได้อีกวิธีโดยใช้เงื่อนไขทำนองเดียวกันครับ

hs1
3 Jul 2007, 20:02
ไม่แน่ใจตรงกับคำถามหรือไม่

arunyach
4 Jul 2007, 07:53
IF(A6=B6,"OK",IF((COUNTIF(B$6:$B6,B6)=2)= TRUE,"Repeat",IF(ISERROR(MATCH(B6,$A$6:$A$25,0)),"","Skiped")))

IF(A6=B6,"OK",IF((COUNTIF(B$6:$B6,B6)>=2)= TRUE,"Repeat",IF(ISERROR(MATCH(B6,$A$6:$A$25,0)),"","Skiped")))

ขอแก้ตรงที่ = 2 เป็น >= 2 เพราะถ้าเจอซ้ำ 3 ครั้ง จะได้ขึ้นเป็น repeat ค่ะ

phadipat
4 Jul 2007, 14:20
ผมขอขอบคุณที่ช่วยเหลือครับ จะลองนำไปประยกุต์ดู หากติดขัดจะขอรบกวนอีกที