PDA

View Full Version : การFillter ข้อมูลที่อยู่คนละหน้าคนพอเป็น
11 Jun 2007, 14:55
ผมอยากทำให้ Sheet แรกเป็นที่เก็บ data จากนั้นให้ Sheet ที่ 2 เป็นส่วนแสดงผล
คือ เมื่อเข้ามาที่ Sheet ที่ 2 แล้วทำการเลือกข้อมูลที่ต้องการ จาก A2 ซึ่งเป็น Validation
เมื่อเลือกแล้วให้ แสดงข้อมูลจาก Sheet ที่ 1 ซึ่งตรงกับที่เราได้เลือกไว้ ในช่อง A2

ผมมีตัวอย่างของอาจาร์ยสมเกียรติ์แล้ว ชื่อว่า AdvFilterFormula แต่เป็นการทำงานที่ Sheet เดียวกัน
ลองแกะสูตรแล้วใช้เป็นคนละ Sheet ก็ไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งของอาจาร์ย เป็นแบบที่ใช้กรอง
ข้อมูลหลายเงื่อนไข ของผมเป็นเงื่อนไขเดียวครับ
ไม่แน่ใจว่า File ของอาจาร์ยมีลิขสิทธิ์หรือไม่ จึงไม่ได้ส่งตัวอย่างมาให้ดู ส่งมาแต่ของผมครับ

สมเกียรติ
11 Jun 2007, 16:35
ถ้าปัญหานี้ติดอยู่ที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ส่งข้อมูลไปต่างชีตได้ ขอแนะนำให้ใช้ Range Name ช่วยครับ

ขอให้ลองทำเองในชีตเดียวกันให้ได้ก่อน จากนั้นถ้าเราใช้ Range Name ช่วยไว้แล้ว แค่สั่ง cut ตารางไปที่ชีตอื่น ก็จะทำงานต่อได้เอง

สาเหตุที่ผมไม่ทำตัวอย่างแนบมาให้เลย เพราะอยากให้ลองทำเองก่อนครับ ผมไม่อยากทำการบ้านให้เดี๋ยวคุณจะไม่ได้คิดเองบ้าง

เท่าที่ดูปัญหาที่ถามมา เราน่าใช้ AutoFilter ในชีตเดียวกันก็พอแล้วครับ