PDA

View Full Version : การเขียน Code หาวัน ที่อยู่ระหว่างNongmod
11 Jun 2007, 11:53
ในเซลล์จะมีหัวตารางที่เป็นวันที่ ซึ่งเรียงจากน้อยไปมาก แต่ระยะห่างระหว่างวันที่จะไม่คงที่
ผมต้องการเขียน Code เพื่อหาวันที่ ที่กำหนด ว่าอยู่ระหว่างคอลัมน์ไหน ใน Cell ผมเคยแต่เขียนแบบหาวันที่ ซึ่งมีข้อจำกัดว่าต้องตรงกันเท่านั้นถึงจะหาค่าเจอ เช่น
DateTarget = Cells(1,3)
Rows(3).select
DateCol = Cells.Find(What:=DateTarget, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Column
รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยครับ

สมเกียรติ
11 Jun 2007, 16:10
ต้องเลือกพื้นที่ตามแฟ้มแนบก่อนครับ แล้วสั่ง
Conditional Formatting > Formula is :
=AND($C$1>=C$3,$C$1<=D$3)

สังเกตว่าผมเพิ่มวันที่ท้ายสุดเพื่อใช้ตรวจสอบด้วยสูตรนี้ได้ด้วย

Nongmod
11 Jun 2007, 16:59
ขอบคุณอาจารย์มากครับ ที่กรุณาครับ
แต่ผมมีความจำเป็นต้องทราบการเขียน Code ด้วยครับ เพราะผมต้องการให้หาวันที่ ที่อยู่ระหว่างแล้วคืนค่า Column Number เพื่อนำเอามาใช้ในการกำหนดตำแหน่ง Column ที่ต้องการแทรกเข้าไปด้วยครับ

จากตัวอย่างผมต้องการหา Date Column
DateCol = ? ' ผมต้องการเขียน Code เพื่อหา Column ที่อยู่ระหว่าง วันที่ต้องการครับ
Range(Cells(DateCol), Cells(Date + 5)).EntireColumn.Insert Shift:=xlToRight

สมเกียรติ
11 Jun 2007, 17:01
บอกมาให้ชัดทั้งหมดก่อนว่า ต้องการใช้ VBA ใช่ไหมครับ แล้วต้องการใช้ VBA ทำงานอย่างไร เพื่ออะไร