คือ ต้องการให้ Plot Graph Scatter Plot แบบอัตโนมัติจากข้อมูลที่ Sorting แยกเป็นกลุ่มค่ะ...