ค่าอบรมที่จ่ายให้กับวิทยากรที่เป็นบุคคลธรรมดา ยังไม่ถึงเกณฑ์ภาษีขั้นต่ำก็ไม่ต้องหักภาษี...