Announcement

Collapse
No announcement yet.

วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานธุรกิจที่น่าสนใจ

Collapse
X
Collapse
 •  

 • วิธีประยุกต์ใช้ Excel ในงานธุรกิจที่น่าสนใจ

  • การทำรายงานงบประมาณเทียบกับยอดจริง
  • การวางแผนงบประมาณให้สามารถคำนวณย้อนกลับเพื่อให้งบเป็นไปตามเกณฑ์
  • การสรุป Aging ของวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง
  • การทำรายงานเพื่อพยากรณ์ตัวเลขทุกเรื่องที่ต้องการในอนาคต
  • การทำ Cashflow เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน
  • การสร้างกำหนดนัดหมายฉีดวัคซีนตามอายุ
  • การหาทางลดขนาดแฟ้มและทำให้แฟ้มคำนวณเร็วขึ้น
  • การตัดเกรดหรือแสดงรายชื่อผู้สอบผ่านตามคะแนนที่สอบได้
  • การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร หรือสรุปยอดทางบัญชี
  • การจัดโครงสร้างรายงานใหม่จากข้อมูลที่ขาดโครงสร้างมาตรฐาน
  • การสร้างตารางบันทึกการใช้บริการของสมาชิกและคำนวณค่าสมาชิกที่คงเหลือ
  • การให้ช่วยค้นหาข้อผิดพลาดหรือปรับปรุงแฟ้มให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
  • การสร้างตารางบันทึกทรัพย์สินและสรุปแยกประเภททรัพย์สิน
  • การวางแผนการรับหรือจ่ายเงินแบบผ่อนชำระ
  • การสร้างตารางสรุปการเข้างานและคำนวณค่าแรง
  • การสร้างรายงานที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้บริหาร
  • การกำหนดราคา คำนวณหาต้นทุน
  • การวางแผนการผลิต Production Scheduling & MRP
  • การใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทย 4ZSuriya

  รายชื่อหัวข้อเนื้อหาอบรมพิเศษ
  .
  .
  1. การตรวจสอบแก้ไขฐานข้อมูลให้พร้อมต่อการนำไปใช้ต่อในงานอื่นๆ โดยเฉพาะเพื่อใช้กับ Pivot Table ได้ทันที
  2. การจับผิดการโกงและวิธีป้องกันการทุจริต
  3. สูตรและคำสั่ง Excel ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ( 3 ชั่วโมง )
  4. วิธีกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่สลับซับซ้อนได้ไม่จำกัด และผู้บริหารหรือคนที่ใช้ Excel ไม่คล่องยังสามารถกำหนดเงื่อนไขใหม่ได้เองโดยไม่ต้องแก้ไขที่คำสั่ง Filter
  5. วิธีกรองข้อมูลเพื่อแสดงตามกลุ่มพิเศษตามใจผู้บริหารที่อาจต้องการให้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า กลุ่มสินค้า หรือระยะเวลาค้างชำระ ซึ่งเดิมไม่เคยมีการจัดกลุ่มไว้ก่อนในฐานข้อมูล
  6. วิธีสร้างรายงานที่เรียงลำดับรายการตามลำดับพิเศษตามที่ผู้บริหารต้องการ ไม่ใช่เรียงจากน้อยไปมากหรือเรียงจากมากไปน้อย
  7. วิธีสร้างงานที่ยืดหยุ่นสามารถใช้งานตามใจผู้บริหารได้สารพัด และสามารถคำนวณหาคำตอบตามเงื่อนไขใหม่ให้ทันที ( 2 ชั่วโมง )
  8. วิธีสร้างตารางเพื่อเก็บประวัติการเข้างาน วางแผน และคำนวณหาจำนวนชั่วโมงทำงานเพื่อคำนวณค่าแรง โดยไม่ใช้สูตร IF And Or ที่คำนวณเยิ่นเย้อ
  9. วิธีปรับหน้าตาตารางในชีทเดียวให้กลายเป็นหลายแบบตามแต่หัวหน้าต้องการโดยไม่ต้องสร้างตารางใหม่หลายตารางให้ยุ่งยาก และสามารถแสดงยอดรวมที่เปลี่ยนไปได้เองตามหน้าตาของตารางที่เปลี่ยนไป
  10. วิธีปรับผลคำนวณให้ถูกต้องก่อนเพื่อทำให้ผู้บริหารนำค่าไปใช้ตัดสินใจต่อได้อย่างถูกต้อง เพราะค่าที่เห็นอาจไม่ใช่ค่าที่ได้
  11. การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน โดยใช้ตาราง กราฟ สมการ หรือวิธีคำนวณย้อนกลับ
  12. วิธีใช้ Linear Programming ด้วย Solver เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด หรือจัดสรรเงินลงทุนเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยสูงสุด
  13. วิธีศึกษาผลการดำเนินงานเมื่อเงื่อนไขทางธุรกิจเปลี่ยนไป (Sensitivity Study) โดยใช้ Goal Seek และ Data Table เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และวิธีอื่นที่ดีกว่าการใช้ Scenario Manager ซึ่งเป็นเครื่องมือเก่าที่ล้าสมัยไปนานแล้ว ( 2 ชั่วโมง )
  14. วิธีคำนวณหาอัตราผลตอบแทน IRR, NPV, Break-even on IRR, Break-even on NPV เพื่อตัดสินใจลงทุน
  15. วิธีคำนวณหา Loss Carried Forward เพื่อวางแผนภาษี
  16. การพยากรณ์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ เช่น ยอดขายในอนาคต โดยใช้กราฟ วิธี Moving Average หรือ Linear Regression
  17. วิธีคำนวณหาต้นทุนขายแบบ FIFO ( 2 ชั่วโมง )
  18. วิธีวางแผนกำหนดการผลิตซึ่งมีวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดพิเศษแทรก ( 2 ชั่วโมง )
  19. วิธีสร้างตารางวางแผนการผลิตเพื่อแสดงกำหนดการผลิตและเปรียบเทียบตัวเลขที่ผลิตได้จริงกับตัวเลขตามแผน ( 2 ชั่วโมง )
  20. วิธีสร้าง Gantt Chart โดยใช้ Chart หรือใช้ตารางเพื่อวางแผนการทำงาน
  21. วิธีสร้างปฏิทินที่สามารถเปลี่ยนสีแสดงวันสำคัญตามต้องการเพื่อใช้วางแผนควบคุมการทำงาน
  22. วิธีใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ลัด และวิธีปรับระบบ Excel ให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะกับตารางขนาดใหญ่ๆ หรือมีหลายชีทหรือหลายแฟ้มเปิดขึ้นมาพร้อมกัน


   การจัดการฐานข้อมูล
   .
   .
  23. วิธีคิดวางแผนก่อนการสร้างงานและทดสอบความถูกต้องก่อนส่งแฟ้มให้ผู้อื่นใช้
  24. วิธีออกแบบตารางฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจที่ขายสินค้าราคาแพง
  25. วิธีนำเข้าข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอื่นมาใช้ต่อใน Excel ซึ่งทำให้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ซึ่งอาจผิดพลาดและไม่ตรงกับฐานข้อมูลเดิม
  26. วิธีตัดคำ รวมข้อมูลที่แยกกัน หรือแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ เช่น แยกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หรืออีเมล์ ออกจากกัน หรือเปลี่ยนข้อความบางส่วนเป็นคำอื่น
  27. หลากหลายวิธีที่ช่วยทำให้บันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และผิดพลาดน้อยลง
  28. วิธีทำให้พนักงานแต่ละคนที่เปิดแฟ้มขึ้นมาสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะส่วนของตัวเองได้สะดวก ถูกต้อง และลดโอกาสที่จะบันทึกผิดที่ผิดตารางหรือบันทึกข้อมูลซ้ำอีก
  29. วิธีตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่บันทึกไว้ให้ถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้ในการคำนวณต่อไป เช่น บันทึกขาด บันทึกซ้ำ สะกดผิด มีสัญญลักษณ์อื่นแทรก
  30. วิธีสรุปรายชื่อลูกค้า ชื่อพนักงาน หรือชื่อสินค้าที่มีอยู่โดยตัดรายการซ้ำทิ้งไป โดยใช้สูตร Unique List และคำสั่ง Unique Filter ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในฐานข้อมูล
  31. วิธีจัดเตรียมเซลล์ ชีท และแฟ้มเพื่อให้ผู้อื่นใช้งานได้อย่างสะดวกและไม่ต้องห่วงว่าจะใช้งานผิดพลาด
  32. วิธีใช้ Pivot Table และข้อควรระวังเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับงานและผู้ใช้งาน
  33. วิธีลดขนาดแฟ้มของคุณให้มีขนาดเล็กลงและเพิ่มความเร็วในการคำนวณ
  34. วิธีลดจำนวนชีทหรือจำนวนแฟ้มให้เหลือแค่ 1-2 ชีท


   การประยุกต์ใช้สูตรในงานธุรกิจ
   .
   .
  35. วิธีออกแบบตารางคำนวณเพื่อช่วยทำให้สามารถนำตารางไปใช้คำนวณซ้ำ ไม่ต้องสร้างสูตรที่ยากๆยาวๆ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่ายขึ้น ( 2 ชั่วโมง )
  36. วิธีใช้เครื่องหมาย $ เพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิงในการลิงก์ข้อมูลในชีทเดียวกัน ข้ามชีท หรือข้ามแฟ้ม และข้อผิดพลาดที่ต้องระวังเมื่อ copy หรือ cut เซลล์สูตรไปใช้ที่ชีทอื่นหรือแฟ้มอื่น
  37. วิธีสร้าง รักษา และแก้ไขสูตรลิงก์ข้ามชีทหรือข้ามแฟ้ม เมื่อใดควรแยกชีทหรือแยกแฟ้ม และวิธีคำนวณหายอดรวมจากต่างชีทหรือจากหลายแฟ้มโดยไม่ต้องห่วงว่าชื่อแฟ้มจะต่างไปหรือไม่
  38. วิธีหายอดรวมให้เหมาะกับประเภทข้อมูลและโครงสร้างตาราง เมื่อใดจะใช้สูตรบวก เมื่อใดจะใช้สูตร Sum และวิธีใช้ SubTotal ทั้งที่เป็นสูตรและคำสั่งบนเมนูซึ่งมีประโยชน์ยิ่งกว่าสูตรบวกหรือสูตร Sum
  39. สูตรที่จำเป็นสำหรับใช้ในการตัดสินใจและแสดงข้อมูลที่ต้องการ เช่น IF And OR Choose VLookup Match Index Offset Indirect ( 3 ชั่วโมง )
  40. วิธีสร้างสูตร IF แบบชั้นเดียวและซ้อนกันหลายชั้น ซึ่งต้องเลือกให้ดีว่าจะสร้างเพื่อทำให้คำนวณเร็วที่สุด สะดวกที่สุด หรือสอดคล้องกับเหตุการณ์มากที่สุด
  41. วิธีย่อสูตรยาวให้สั้นลงและทำให้สูตรมีความหมายชัดเจนในตัวเองโดยการตั้งชื่อ ใช้ชื่อ และแก้ไขชื่อ Range Name, Constant Name และ Formula Name
  42. การคำนวณแบบ Circular Calculation คืออะไร จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร และวิธีอื่นที่ดีกว่าซึ่งใช้แทนการคำนวณแบบนี้
  43. วิธีสร้างสูตร VLookup ให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตารางและวิธีสร้างสูตร Match เพื่อใช้ร่วมกับสูตร Index ซึ่งช่วยกันทำงานได้เหนือกว่า VLookup เช่น การหาค่าจากตารางที่มีโครงสร้างไม่เป็นมาตรฐาน การใช้เงื่อนไขในการค้นหาที่เกินกว่าเงื่อนไขเดียว หรือกรณีมีเงื่อนไขทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ( 2 ชั่วโมง )
  44. วิธีสร้างแบบฟอร์มที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล เพื่อเลือกแสดงรายการใดก็ได้ตามต้องการ
  45. วิธีนำภาพสินค้ามาแสดงประกอบข้อมูลที่ค้นหา และวิธีนำข้อมูลจากทุกเซลล์หรือแค่บางส่วนในตารางไปแสดงแบบรูปภาพ
  46. วิธีคำนวณหายอดรวมแยกประเภทโดยใช้สูตร SumIF, SumProduct, และสูตร Sum Array ซึ่งยืดหยุ่นกว่า Pivot Table ที่ใช้ได้จำกัดกับตารางซึ่งมีโครงสร้างมาตรฐานเท่านั้น
  47. วิธีสร้างสูตร Array แบบพิสดารเพื่อหาคำตอบที่คิดว่าไม่มีทางทำได้ ( 2 ชั่วโมง )
  48. วิธีสรุปรายการซ้ำโดยใช้สูตร Multiple Match และคำสั่ง Advance Filter ซึ่งตามปกติไม่สามารถหาได้โดยใช้สูตร VLookup
  49. วิธีลดและป้องกันปัญหาการเกิด error ในการคำนวณ และวิธีที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขสูตรที่แสดงผลคำนวณเป็น error ให้เป็นค่าอื่นซึ่งยังนำไปใช้ในการคำนวณต่อได้
  50. วิธีสร้างปุ่มที่คลิกเลือกรายการหลักแล้วสามารถคลิกเลือกรายการรอง เช่น พอคลิกเลือกประเภทสินค้าแล้วให้สามารถคลิกเลือกชื่อสินค้าประเภทนั้นได้ต่อ
  51. วิธีเปลี่ยนวันที่จากพ.ศ.ให้เป็นค.ศ. วิธีคำนวณหาอายุที่ถูกต้องกว่าการใช้สูตร DateDif ซึ่งเป็นสูตรที่คำนวณถูกบ้างผิดบ้าง และวิธีกำหนดรูปแบบเพื่อแสดงวันที่อย่างถูกต้อง
  52. วิธีลดจำนวนเซลล์สูตรให้เหลือน้อยที่สุด โดยนำสูตรจากหลายเซลล์มาซ้อนกันจนกลายเป็นสูตรในเซลล์เดียวแต่ยังคงมีความหมายในตัวเอง และเรียนรู้วิธีปรับแต่งสูตรเพื่อทำให้แกะสูตรได้ง่าย สามารถแก้ไข และตรวจสอบการคำนวณได้ง่ายขึ้น
  53. วิธีงมเข็มในมหาสมุทรเพื่อค้นหาและแสดงตำแหน่งเซลล์ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องการบันทึกไว้ให้แสดงข้อความออกมาว่าอยู่ในเซลล์ตำแหน่งใด
  54. วิธีหาค่าในตารางซึ่งมีโครงสร้างไม่เป็นมาตรฐานโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขโครงสร้างใหม่ให้เสียเวลา ปัญหานี้มักเกิดจากการลอกข้อมูลจากโปรแกรมอื่นมาใช้ต่อใน Excel
  55. หลักการบันทึกวันที่และเวลา และวิธีคำนวณวันที่และเวลา
  56. วิธีการกำหนดรูปแบบ (Format) แบบปกติ พิสดาร และเปลี่ยนแปลงเองตามเงื่อนไข ซึ่งดีกว่าการใช้ Conditional Formatting
  57. หลายหลายวิธีซึ่งช่วยทำให้สูตรยังคงคำนวณต่อไปได้อย่างถูกต้องแม้ว่าขนาดตารางจะเปลี่ยนไป โดยไม่จำกัดว่าต้องใช้สูตร Dynamic Range เท่านั้น


   วิธีสร้างกราฟแบบพิสดาร
   .
   .
  58. วิธีสร้างกราฟให้ยืดหยุ่น เช่น ทำให้เส้นกราฟยืดได้หดได้ กลับแกนนอนเป็นแกนตั้ง ย่อได้ขยายได้ แสดงตารางบนกราฟ แสดงกราฟบนตาราง ลิงก์ค่าจากเซลล์ไปแสดงกำกับเส้น ( 2 ชั่วโมง )
  59. วิธีสร้างกราฟเส้นแบบ 3 แกน ให้มีแกน X Y และ Z เพื่อแสดงขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงที่ควบคุมขนาดได้ตามต้องการ (ไม่ใช่กราฟแบบ 3D) ซึ่งปกติไม่มีทางทำได้ด้วยวิธีธรรมดา


   วิธีใช้ Macro และ VBA เพื่อทำให้ Excel ทำงานเองโดยอัตโนมัติ
   .
   .
  60. วิธีใช้ Macro Recorder ที่สร้างรหัส VBA ได้ยืดหยุ่นไม่ต้องแก้ไขรหัสใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อแฟ้ม ชื่อชีท หรือตำแหน่งเซลล์ให้ต่างไปจากเดิม ( 2 ชั่วโมง )
  61. วิธีใช้ VBA ช่วยในการบันทึกข้อมูลแก้ไขรายการเดิมซึ่งถูกบันทึกไว้ก่อนแล้ว ( 2 ชั่วโมง )
  62. วิธีใช้ VBA ช่วยในการบันทึกข้อมูลต่อท้ายรายการสุดท้ายที่มีอยู่ ( 2 ชั่วโมง )
  63. วิธีใช้ VBA ที่ทำงานแบบ Loop ช่วยในการสั่งพิมพ์สลิปเงินเดือนหรือข้อมูลลูกค้าเฉพาะบางรายการที่ต้องการ ( 2 ชั่วโมง )
  64. วิธีสร้างสูตรใหม่ขึ้นมาใช้เองโดยใช้ VBA และแนะนำ Add-in ที่น่าใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของ Excel ให้เหนือชั้นขึ้นไปอีก ( 2 ชั่วโมง )


   วิธีใช้ Excel ร่วมกันอย่างปลอดจากความเสี่ยง
   .
   .
  65. วิธีวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานที่ใช้ Excel ในการทำงาน (System Development Life Cycle)
  66. หลักการเลือกใช้เครื่องมือที่ Excel มีอยู่ให้เหมาะกับงานและผู้ใช้งาน
  67. ปัญหาที่เกิดจากการใช้ Excel แบบไทยๆซึ่งผู้บริหารต้องสังเกตให้ดี
  68. สาธิตวิธีการใช้ Excel ที่ผิดพลาด
  69. เรื่องที่ห้ามตามใจหัวหน้าเพราะมักทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นยาก
  70. ระบบงานยุคใหม่เพื่อมุ่งใช้ Excel อย่างมีประสิทธิภาพ
  71. วิธีแกะแฟ้มของคนอื่นและวิธีค้นหาที่ไปที่มาของการลิงก์ในแฟ้มที่ไม่ได้สร้างเอง
  72. วิธีทำให้แฟ้มหยุดทำงานเมื่อถูกแก้ไข และวิธีป้องกันการแก้ไขที่ดีกว่าการใส่รหัสป้องกันที่ถูกถอดรหัสได้ง่ายมาก
  73. วิธีลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ Excel เช่น ทำไมจึงห้ามใช้ Ctrl+v เพื่อ Paste เป็นต้น
  74. เรื่องต้องห้าม ห้ามพนักงานใช้ Excel แบบนี้อย่างเด็ดขาดเพราะจะสร้างผลเสียอย่างร้ายแรง แต่มักใช้กันเป็นประจำ
   Posting comments is disabled.

  Latest Articles

  Collapse

  Working...
  X