วิธีสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลลงไปในช่องต่างๆด้วย Excel

จะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่กรอกลงในหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย พิมพ์ออกมาตรงช่องบนแบบฟอร์มได้พอดี

Download ตัวอย่างได้จาก
https://drive.google.com/open?id=0Bx...WJXcWVvR2hiaWM แบบฟอร์มหักภาษี ณ ที