อยากเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารต้องไม่ใช่เป็นได้เพียงหัวหน้าของคนอื่น แต่ต้องสามารถพยากรณ์อนาคตเป็นด้วย แค่สร้างกราฟเป็นก็จะหาสมการแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตได้แล้ว โดยไม่ต้องพึ่งสูตรคำนวณยากๆทางสถิติอีกต่อไป

Download ตัวอย่างได้จาก
ht...