เริ่มจากสร้างสูตรกระจายยอดขายสินค้าไปตัดจำนวนซื้อสินค้าแต่ละครั้งก่อน...