StepbyStep

เมื่อได้รับมอบหมายงาน อย่ารีบร้อนเปิดคอมแล้วใช้ Excel เลยล่ะ ต้องคิด คิด คิด ให้รอบคอบก่อน

 1. ใครจะเป็นผู้ใช้แฟ้ม มีความสามารถในการใช้ Excel มากน้อยแค่ไหน
 2. จะใช้แฟ้มเพียงครั้งเดียวหรือต้องนำกลับมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก
 3. เร่งด่วนขนาดไหน
 4. รายงานที่ต้องการเป็นเรื่องอะไร มีหน้าตาอย่างไร แสดงข้อมูลอะไรบ้าง
 5. โครงสร้างตารางรายงานตายตัวแล้วหรือยัง
 6. ต้องหาข้อมูลอะไรบ้างมาใช้เพื่อสร้างรายงานนั้น
 7. ข้อมูลนั้นมีอยู่แล้ว ลิงก์มาใช้เลยได้ไหม หรือต้องทำขึ้นมาใหม่ ปรับแก้ใหม่ก่อน
 8. จำนวนรายการคงที่หรือมีรายการใหม่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
 9. จำนวนข้อมูลมากน้อยแค่ไหน มีรายการซ้ำหรือไม่

จากนั้นจึงคิดถึงวิธีสร้างงาน

 1. จะแยกชีทหรือแยกแฟ้มดีกว่ากัน
 2. การคำนวณเรื่องใดบ้างที่นำไปใช้ต่อที่อื่นอีกหลายแห่ง
 3. จะเลือกใช้สูตรหรือใช้คำสั่งบนเมนูเพื่อหาผลลัพธ์ดีกว่ากัน
 4. มีตัวแปรอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
 5. ตัวแปรกระจายอยู่หลายที่ หรือเป็นตารางที่ติดกัน
 6. จะสร้างสูตรลัดสูตรเดียว หรือจะใช้หลายสูตรมาคำนวณแยกทีละขั้น
 7. ต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สร้างกราฟอะไรบ้าง
 8. จำเป็นไหมที่จะต้องใช้ VBA

ชมวิดีโอเรื่อง วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน

https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/applying-excel-articles/172