หลากหลายแนวทางการใช้สูตร IF
https://excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/443-excel-if-approaches

หลักการเลือกใช้สูตร Excel สำหรับการตัดสินใจ
https://www.excelexperttraining.com/home/online/articles/management/384-excel-decision-functions

ของจริงที่ทำให้สูตร IF กลายเป็นของปลอม
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/468-fake-if

รับรองว่า เกือบทุกคนที่ใช้สูตร IF ทำผิดกันทั้งนั้น
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/excel-formulas-articles/615

การใช้สูตร IF ในการเปลี่ยนเส้นทางการส่งค่า
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/449-use-if-for-redirect-sending-data

การใช้สูตร IF ในการเปลี่ยนเส้นทางการรับค่า
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/444-using-if-for-input-choices

การใช้สูตร IF ในการเปลี่ยนค่าหรือแสดงค่า
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/448-use-if-for-replacing-data

การใช้ IF แบบกำหนดเงื่อนไขแตกต่อกรณีที่ใช่
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/447-nest-ifs-at-true

หลบร้อนหนีสูตร IF ไปหาทางออกอื่น
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/450-other-sulutions-without-if 

วิธีใช้สูตร If Choose ค้นหาข้อมูลจากเซลล์ที่อยู่กระจายกัน
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/managing-data/491-if-choose

หนีสูตร IF ไปใช้สูตร VLookup
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/452-if-vlookup

หนีสูตร IF ไปใช้สูตร Choose หรือ Index
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/451-if-choose-index

หนีสูตร IF ไปใช้สูตร Max Min หรือแค่ใช้วงเล็บช่วย
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/453-if-max-min

จะเลือกใช้สูตร And หรือ IF ซ้อน IF จึงจะตรงกับความเป็นจริง
https://www.excelexperttraining.com/home/online/articles/general/650-and-reality

สูตร Array IF เพื่อใช้หายอดรวมแยกประเภท
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/462-array-if

การใช้สูตร Array IF แบบเงื่อนไขเดียว
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/463-simple-array-if

การใช้สูตร Array IF แบบคูณ หลายเงื่อนไข
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/466-array-if-multiply

การใช้สูตร Array IF แบบบวก หลายเงื่อนไข
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/465-array-if-add 

สูตร Array IF แบบพิสดาร (XXX IF-Array)
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/excel-formulas-articles/1227

วิธีใช้สูตร IF หรือ Choose กำหนดขอบเขตตาราง
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/dynamic-range/609

หนีสูตร IF ไปใช้คำสั่งบนเมนู
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/454-if-format