การรวมยอดจากหลายตารางจากต่างชีทหรือต่างแฟ้ม
โดยใช้คำสั่ง Data > Consolidate
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/managing-data/509-data-consolidate

การหายอดรวมพร้อมแสดงรายละเอียดแต่ละรายการ
โดยใช้คำสั่ง Data > SubTotal
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/managing-data/508-data-subtotal

การหายอดรวมโดยไม่แสดงรายละเอียดแต่ละรายการ
โดยใช้ Pivot Table
https://excelexperttraining.com/home/online/manuals/managing-data/514-pivot-table-steps

การใช้สูตร SubTotal ร่วมกับคำสั่ง Filter และ Custom Views
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/managing-data/507-subtotal-vs-sum

Add vs SUM
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/excel-formulas-articles/548-add-vs-sum

สูตรหายอดรวมแบบ 3 มิติ
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/418-excel-referencing-tips

การใช้สูตร SumArray แบบเงื่อนไขเดียว
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/463-simple-array-if

การใช้สูตร SumArray แบบหลายเงื่อนไข
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/465-array-if-add

วิธีพลิกแพลงสูตร SumProduct
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/expert-tips/467-sumproduct

Sum by Date Interval
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/excel-formulas-articles/539

วิธีสร้างสูตรหายอดรวมสะสม
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/excel-formulas-articles/180

วิธีประยุกต์ใช้ Excel สำหรับบันทึกการรับจ่ายสินค้า และคำนวณยอดสินค้าคงเหลือ
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/applying-excel-articles/853

การคำนวณหาสินค้าต้นงวดปลายงวดโดยใช้ตารางเดียวชีทเดียว
https://www.excelexperttraining.com/extreme/files/timeplan/productsummary.xls

เบื้องหลังที่มาของสูตรคำนวณยอดรวมแยกประเภท
https://www.excelexperttraining.com/forum/articles/excel-formulas-articles/257

วิธีหายอดรวมแยกประเภทด้วยสูตร DSum
https://www.excelexperttraining.com/home/online/manuals/managing-data/511-dsum