DirectionSelect

ทราบหรือไม่ว่าถ้าเลือกพื้นที่จากเซลล์บนซ้ายลงมาทางขวาตามภาพซ้ายบนเท่านั้นที่จะทำให้ใช้กับคำสั่ง Data Validation กับ Conditional Formatting แล้วจึงจะทำงานร่วมกับเครื่องหมาย $ ในสูตรเงื่อนไขที่ทำไว้ได้ถูกต้อง

วิธีการแบบนี้จะช่วยทำให้ใช้คำสั่งดังกล่าวได้ทั้งตารางโดยทำเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องทะยอยทำทีละแถวตั้ง

DirectionSelect2

จากภาพที่สอง ใช้ Conditional Formatting ช่วยแสดงสีรายการที่ต้องการว่าอยู่ตรงไหน

เริ่มจากเลือกพื้นที่ตารางเฉพาะส่วนของรายการทั้งหมด ตั้งแต่ B3:E20 แล้วสั่ง Home > Conditional Formatting > New Rule โดยเลือกใช้เงื่อนไขแบบ Use a formula to determine which cells to format แล้วใช้สูตร =$C3=$G$3