1. สูตรชื่ออะไรก็จะทำงานตามนั้น เช่น
  1.1. สูตร VLookup ย่อมาจาก Vertical Lookup ซึ่งใช้มองหาค่าตามแนวตั้ง
  1.2. สูตร Choose แปลว่าเลือก ใช้เลือกค่าที่ใส่ไว้ในวงเล็บของสูตร
  1.3. สูตร Index แปลว่านิ้วชี้ ใช้หาค่าตรงที่ชี้ลงไป
  1.4. สูตร ABS ย่อมาจาก Absolute ใช้ปรับตัวเลขให้เป็นค่าบวกเสมอ
  1.5. สูตร CountA ตัว A ต่อท้ายมาจากคำว่า All ใช้นับจำนวนเซลล์ ที่มีค่าทุกชนิดบันทึกไว้
 2. ในวงเล็บของสูตร ถ้ามีการกำหนดตำแหน่งของ row กับ column จะเอาเลขที่ row ก่อนเลขที่ column เสมอ เช่น
  2.1. สูตร Index(พื้นที่ตาราง, เลขที่ row, เลขที่ column)
  2.2. สูตร Offset(เซลล์อ้างอิง, เลขที่ row, เลขที่ column, สูงกี่ row, กว้างกี่ column)
  2.3. สูตร Address(เลขที่ row, เลขที่ column)
  2.4. สูตร Table(เซลล์รับค่าจาก row input, เซลล์รับค่าจาก column input)
 3. ในวงเล็บของสูตรพวก SumIF, CountIF, SumIFS, CountIFS, SumProduct หรือสูตรใดที่ใช้เทียบพื้นที่ตารางแบบเงื่อนไขและใช้เครื่องหมายคอมมาคั่น พื้นที่ซึ่งใช้เทียบต้องมีขนาดเท่ากันกับพื้นที่ตัวเลขที่นำมาหาคำตอบ (Same Dimension) เช่น SumIF(A1:A10, B1, C1:C10) ขนาดของ A1:A10 และ C1:C10 ต้องมีขนาดความสูงความกว้างเท่ากัน
 4. ในวงเล็บของสูตร Array ที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายคอมมาคั่น พื้นที่ซึ่งใช้เทียบไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากันกับพื้นที่ตัวเลขที่นำมาหาคำตอบ
 5. ในวงเล็บของสูตร VLookup ถ้ามีการกำหนด option ว่า True หรือ False สามารถละ Option ที่เป็น True ไปเลยไม่ต้องใส่ หรือใส่เลข 1 แทน ส่วน False ใส่เลข 0 แทนได้เลย หรือในสูตร Match มี Option เป็นเลข -1 ได้ด้วย
  5.1. True หรือเลข 1 แปลว่าใช่เป็นไปตามธรรมชาติ ตารางต้องเรียงจากน้อยไปมาก
  5.2. False หรือเลข 0 แปลว่าไม่ หมายถึงไม่ต้องเรียงลำดับ
  5.3. ถ้าใส่เลข -1 หมายถึง ผิดธรรมชาติ ต้องเรียงกลับกันจากมากไปน้อย
 6. ถ้า Option เป็นเลขลำดับ 1,2,3,4,5 เช่นในสูตร SubTotal จะมีความหมายถึงการหาคำตอบตามสูตรที่เรียงตัวอักษร A-Z จากน้อยไปมาก 1=Average, 2=Count, 3=CountA
 7. สูตรคำนวณวันที่และเวลา ในวงเล็บจะไล่จากระยะเวลาที่เป็นเรื่องใหญ่มาเรื่องรอง เช่น
  7.1. สูตร Date(ปี,เดือน,วัน) ปีใหญ่กว่าเดือน เดือนใหญ่กว่าวัน
  7.2. สูตร Time(ชั่วโมง,นาที,วินาที) ชั่วโมงใหญ่กว่านาที นาทีใหญ่กว่าวินาที
 8. ให้พิมพ์ชื่อสูตรด้วยตัวเล็กเสมอ พอกดปุ่ม Enter เพื่อรับสูตรลงไป ชื่อสูตรที่สะกดถูกต้องจะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ ถ้าจำชื่อสูตรไม่ได้แล้วสะกดชื่อผิด สูตรจะยังคงเป็นตัวเล็กเหมือนเดิม