หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า (ยังไม่กำหนดวันอบรม โปรดลงชื่อไว้ก่อน)

หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า
Managing Data with Excel

เชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรนี้ลงชื่อสมัครไว้ก่อนครับ ยังไม่ต้องชำระเงิน จะกำหนดวันอบรมหลังจากหมดปัญหาโรค Covid-19

data vs information

ก่อนโน้นใครที่มีข้อมูลคือผู้มีอำนาจ แต่ยุคนี้ข้อมูลมีมากมายมหาศาล ผู้ที่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นสร้างประโยชน์ได้เร็วกว่าต่างหากจึงจะเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น

โปรแกรม Microsoft Excel ยอดเยี่ยมมากในเรื่องความยืดหยุ่น สามารถนำมาดัดแปลงประยุกต์ใช้กับงานคำนวณได้สารพัด อีกทั้งยังสามารถนำ Excel มาใช้จัดการฐานข้อมูลคล้ายกับที่ Access ทำได้เช่นกัน เมื่อผนวกจุดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่น ความง่ายในการคำนวณ รวมกับความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลเข้าด้วยกันแล้ว Excel จะช่วยให้คุณนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ เพิ่มค่าเป็นเงินเป็นทองได้เต็มที่อย่างนึกไม่ถึงทีเดียว

รายงานที่สร้างขึ้นด้วย Excel ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริหารได้ทันที ไม่ใช่รายงานที่เป็นได้แค่หน้ากระดาษที่ตายตัวซึ่งพอหัวหน้าอยากได้คำตอบอะไรใหม่ก็ต้องรอลูกน้องทำมาให้ใหม่ หลักสูตรนี้จะชี้ทางเลือกใหม่ที่ง่ายกว่า รวดเร็วกว่า และยืดหยุ่นต่อความต้องการมากกว่าให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดใหญ่ ให้หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า

ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ Power BI หรือ Tableau ควรรู้จัก Excel ว่าสามารถทำอะไรที่ยืดหยุ่นกว่าได้บ้าง จะได้เลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะกับงานได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

 1. ทราบประเด็นสำคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ Excel หรือโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล หรือนำมาใช้งานต่อเนื่องกัน เพื่อให้เหมาะกับงาน เงื่อนไข และจังหวะเวลาทางธุรกิจ
 2. สามารถใช้ Excel ช่วยจัดการฐานข้อมูลในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่จัดเก็บ ค้นหา เปลี่ยนแปลง แก้ไข แยกแยะข้อมูล แล้วสร้างรายงานที่ยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้บริหาร
 3. สามารถลดความซับซ้อนของระบบข้อมูล ลดขั้นตอนการเรียนรู้ ลดจำนวนคนและขั้นตอนการสร้างงาน สามารถประหยัดเงินลงทุน ในขณะที่สามารถสร้างผลงานได้มากขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้นต่อการปรับตัวทางธุรกิจ

เนื้อหา

 • ข้อพิจารณา ข้อดีและข้อเสีย เพื่อเลือกใช้ Excel หรือโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล หรือใช้งานต่อเนื่องกัน
 • วิธีออกแบบฐานข้อมูลแบบ Flat vs Relational Database วิธีแบ่ง file และ link file แล้วใช้รหัสเชื่อมโยง
 • วิธีสร้าง User Interface ช่วยในการบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • การจัดเตรียมเซลล์สำหรับบันทึกค่าใหม่ในตำแหน่งเซลล์ที่ยอมเท่านั้น
  • Data Validation เพื่อควบคุมการบันทึกข้อมูลแบบตำแหน่งคงที่หรือย้ายตำแหน่งที่ยอมให้บันทึกได้ตามเงื่อนไข
  • Input Form เพื่อช่วยทำให้ใช้เมาส์คลิกเลือกข้อมูลได้สะดวกกว่าการพิมพ์เอง
 • วิธีใช้สูตรค้นหาและจัดการฐานข้อมูล
  • วิธีตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น มีช่องว่างตามกำหนด จำนวนตัวอักษรตามกำหนด
  • วิธีใช้สีแสดงตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการค้นหาโดยใช้ Conditional Formatting
  • วิธีใช้สูตร IF, And, OR, Choose, Vlookup, Match, Index เพื่อดึงข้อมูล
  • วิธีใช้สูตรเพื่อแยกข้อความหรือตัวอักษรออกมาใช้งาน
  • วิธีใช้สูตร Dynamic Range เพื่อกำหนดขนาดตารางฐานข้อมูลเท่าที่จำเป็นต้องใช้งาน ช่วยทำให้สูตรคำนวณเร็วขึ้น
 • วิธีใช้คำสั่งจากเมนู Data เพื่อจัดกลุ่ม จัดเรียง แยกรวมประเภทรายการหรือข้อความ และ Consolidate
  • Data Sort เรียงข้อมูลและข้อห้ามที่ต้องระวัง
  • Data Filter เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คำสั่งบนเมนูจะทำได้
  • Data Consolidate เพื่อรวมตัวเลขจากหลายตารางเข้าด้วยกัน
  • Data Advanced Filter หรือ Remove Duplicate เพื่อแยกข้อมูลตามเงื่อนไขและสรุปรายการที่มีค่าแบบ Unique ไม่ซ้ำ
  • Data Text to Columns และ Flash Fill เพื่อแยกแต่ละส่วนของข้อมูลออกจากกัน
  • Data SubTotal เพื่อแบ่งกลุ่มรายการและแสดงรายละเอียดแต่ละรายการพร้อมยอดรวมแต่ละกลุ่ม ต่างจาก Pivot Table ซึ่งได้แค่ยอดรวมเท่านั้น
 • วิธีใช้สูตรหายอดรวมและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการใช้สูตรบวก สูตร SUM และ SubTotal
 • วิธีปรับหน้ารายงานในชีทเดียวให้เปลี่ยนโครงสร้างได้ตามต้องการโดยอัตโนมัติ โดยใช้ SubTotal ร่วมกับ Custom View และ Outline
 • วิธีใช้สูตร Sum Array และ SumProduct เพื่อหายอดรวมแยกตามประเภทรายการ แบบทั่วไปและแบบหลายเงื่อนไข
 • วิธีดึงข้อมูลจากตารางที่มีโครงสร้างฐานข้อมูลขาดมาตรฐาน
 • วิธีสร้าง Invoice แสดงรายการสินค้า โดยใช้สูตร Multiple Match เพื่อค้นหาและเรียกดูข้อมูลซ้ำ ซึ่งตามปกติ VLookup จะหาพบแค่รายการเดียว
 • วิธีใช้ Pivot Table หรือใช้ Data Table ร่วมกับสูตร Array เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของ Pivot Table
 • วิธีนำรูปภาพมาแสดงประกอบรายการ
 • วิธีใช้คำสั่ง HyperLink และสูตร HyperLink ช่วยนำไปสู่แต่ละส่วนในรายงานที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • เหมาะสำหรับผู้ซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล เช่น งานขายและการตลาด งานบุคคลและธุรการ งานบัญชีการเงิน งานผลิต งานบริหารทรัพย์สิน งานระบบข้อมูลสารสนเทศ หรือผู้ที่ใช้โปรแกรม Power BI หรือ Tableau
 • คุ้นเคยกับการใช้เมาส์ แป้นพิมพ์ เข้าใจวิธีการใส่เครื่องหมาย $ เคยสร้างสูตร มาก่อน
 • ก่อนเข้าอบรมหลักสูตรนี้ แนะนำให้เข้าอบรม หลักสูตรเรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy หรือ สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel จะดีมาก

ราคาค่าอบรม

ค่าอบรมคนละ 8,500 บาท (ไม่มี VAT)
รับเพียง 6 คนเท่านั้น

(ไม่บริการอาหารเที่ยง เชิญหาของอร่อยจากซอยติดๆกันมาทานกันเอง) 

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าอบรม Excel Expert Training

 1. โปรดนำเครื่องโน้ตบุ้คพร้อมสายชาร์ตไฟ และเมาส์มาด้วยเพื่อสะดวกในการใช้ Excel
 2. ในโน้ตบุ้คควรติดตั้ง Excel 2007/2010/2013/2016/2019/365 รุ่นใดก็ได้ และใช้เมนูภาษาอังกฤษ
 3. ขอให้ผู้เข้าอบรมพิมพ์คู่มือติดไม้ติดมือ (20 หน้า) ตามลิงก์นี้ติดตัวมาด้วย ในวันอบรมจะได้รับแจกแฟ้มตัวอย่างและแฟ้มคู่มือหลักสูตรอบรมยอดนิยมรวม 5 หลักสูตร เป็นคู่มือหนากว่า 500 หน้า
 4. เชิญมาตั้งแต่เช้า 8.00 น. อยากถามหรือพูดคุยกันได้ตามสบาย อย่างช้าที่สุดขอให้มาถึงก่อนการอบรม 9.00 น.อย่างน้อย 15 นาทีเพื่อเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คและติดตั้งตัวอย่างที่จะใช้อบรม ขอให้เผื่อเวลาเดินทางไว้เสมอ
 5. หากขับรถมาเอง ให้จอดที่ลานจอดรถของโรงแรมตรงข้ามหน้าบ้านผม แจ้งรปภว่ามาหาอาจารย์สมเกียรติ จอดฟรีครับ

*** เนื่องจากหัวข้อที่อบรมมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน หากมาสายจะไม่สามารถเรียนตามคนอื่นได้ทันและยังเป็นการรบกวนการเรียนของผู้อื่น จึงขออย่ามาสายเป็นอันขาด ***

สถานที่อบรม

อบรมที่ห้องฝึกอบรม Excel ซอยรามคำแหง 35 (ดูแผนที่เส้นทาง)

กำหนดการและราคา

วันที่และเวลาเริ่มอบรม Waiting
ราคาต่อคน กรณีมาคนเดียว 8,500 บาท
สถานที่อบรม Home of Excel Expert Training

ราคาต่อคน กรณีมาเป็นกลุ่ม

จำนวนคนในกลุ่ม ค่าอบรมต่อคน()
2 8,200.00
4 8,000.00
6 7,500.00

แผนที่ Home of Excel Expert Training