ราคาค่าอบรม Excel แบบส่วนตัวหรือ 1 - 6 คน (Private Training)

  • ราคาค่าอบรม ตัวเลขในภาพเป็นราคารวมทั้งสิ้นสำหรับการอบรมทั้งกลุ่ม ไม่ใช่ต่อคน และไม่มี VAT

    ค่าอบรมนี้จ่ายให้กับอาจารย์สมเกียรติในนามบุคคลธรรมดา หากมีการหักภาษี โปรดมอบใบหักภาษีให้ในวันอบรมวันแรกด้วย

Price Private 20190521a

  • ถ้าอยากอบรมเต็มวันๆละ 6 ชั่วโมง จะมีเงินเพิ่มต่อวัน ตามที่แสดงไว้ด้านล่างของรูป

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 12 ชั่วโมง โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 3 - 4 คนและมีผู้ติดตาม 1 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 2 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ต้องการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรม 6 ชั่วโมง โดยเลือกเข้าอบรมวันละ 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรม 1 - 2 คนและมีผู้ติดตาม 1 คน คิดเป็นเงินค่าอบรมรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท แต่ถ้าต้องการใช้เวลาอบรมวันละ 6 ชั่วโมงเพื่ออบรมให้เสร็จใน 1 วัน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 25,000 บาท 

หมายเหตุ

ผู้ติดตาม (Observer) หมายถึง ผู้ที่เข้ามาร่วมฟัง ช่วยซักถาม และร่วมเรียนด้วยโดยไม่ได้ลงมือฝึกใช้ Excel เหมาะสำหรับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ต้องการเข้าสังเกตุการณ์หรืออธิบายปัญหาในการทำงานที่ควรหาทางแก้ไข และติดตามว่าพนักงานของตนได้เรียนอะไรไปบ้างต่อไปจะได้มอบหมายงานได้ถูกต้อง

ถ้าต้องการอบรมวันละ 6 ชั่วโมง เริ่มเวลา 9:00 - 16:00 น มีพักช่วงเช้าบ่ายช่วงละ 15 นาที และพักเที่ยง 1 ชั่วโมง 


ราคาค่าอบรม ในกรณีขอคำปรึกษา (Consulting) ซึ่งไม่ได้ต้องการมาเรียน
หรือต้องการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ

  • ราคาค่าอบรม 10,000 บาทต่อคนต่อ 3 ชั่วโมง และมีผู้ติดตามได้ 1 คน


Private Training

อบรมแบบส่วนตัวสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับไม่เกิน 6 คน เชิญกำหนดเนื้อหาตามสบาย

  1. คิดไว้ก่อนว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง  6, 12, 18 ชม.
  2. อยากเรียนกี่วัน ครั้งละ 3 ชม.หรือ 6 ชม.
  3. ดูปฏิทินว่าว่างตรงกันวันไหน เลือกวันอบรมแต่ละครั้งห่างกัน 2 - 3 วัน
  4. ติดต่อเพื่อจองวันอบรม
  5. ชำระค่าอบรมเพื่อจอง