วิธีการชำระเงินค่าอบรม เมื่อได้รับการยืนยันให้ทราบว่าสามารถจองวันและเวลาอบรมได้ตามต้องการแล้ว จึงชำระเงิน

  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งจะแจ้งหมายเลขบัญชีให้ทราบเมื่อจองวันได้แล้ว

   ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ : sfkline หรืออีเมล
   EETEmail

  • การชำระเป็นเช็ค ขอให้เป็นเช็คบริษัทขีดคร่อมและขีดฆ่าผู้ถือ สั่งจ่ายให้แก่นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
   (ไม่รับเช็คส่วนบุคคลหรือเช็คลงวันที่ล่วงหน้า)

   หรือ

  • ชำระเป็นงินสด

หมายเหตุ

  • หากจองล่วงหน้าเกิน 2 เดือน โปรดจ่ายค่าอบรมล่วงหน้าเพื่อจองอย่างน้อย 20% หรือถ้าไม่เกิน 2 เดือน โปรดจ่ายชำระเงินค่าอบรมทั้งหมด
  • เมื่อจ่ายค่าอบรมล่วงหน้าแล้ว จึงถือว่าการจองอบรมเรียบร้อยสมบูรณ์
  • โปรดชำระค่าอบรมส่วนที่เหลือก่อนการเริ่มอบรม
  • หากผู้จ่ายเป็นบริษัทและจะหักภาษี ขอให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มอบให้อาจารย์สมเกียรติในวันแรกที่อบรมด้วย

Private Training

อบรมแบบส่วนตัวสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับไม่เกิน 6 คน เชิญกำหนดเนื้อหาตามสบาย

 1. คิดไว้ก่อนว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง  6, 12, 18 ชม.
 2. อยากเรียนกี่วัน ครั้งละ 3 ชม.หรือ 6 ชม.
 3. ดูปฏิทินว่าว่างตรงกันวันไหน เลือกวันอบรมแต่ละครั้งห่างกัน 2 - 3 วัน
 4. ติดต่อเพื่อจองวันอบรม
 5. ชำระค่าอบรมเพื่อจอง