Private Training

อบรมแบบส่วนตัวสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับไม่เกิน 6 คน เชิญกำหนดเนื้อหาตามสบาย

  1. คิดไว้ก่อนว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง  6, 12, 18 ชม.
  2. อยากเรียนกี่วัน ครั้งละ 3 ชม.หรือ 6 ชม.
  3. ดูปฏิทินว่าว่างตรงกันวันไหน เลือกวันอบรมแต่ละครั้งห่างกัน 2 - 3 วัน
  4. ติดต่อเพื่อจองวันอบรม
  5. ชำระค่าอบรมเพื่อจอง