วิธีการจองอบรม แบบส่วนตัว 1 - 6 คน

เริ่มจากเลือกระยะเวลาอบรมที่คิดว่าเหมาะกับคุณ จะเป็น 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง หรือ 18 ชั่วโมง จะมากหรือน้อยขึ้นกับความรู้พื้นฐานและความต้องการของคุณ

  • 6 ชั่วโมง เหมาะสำหรับคนเก่งพอตัว ต้องการเรียนเฉพาะเรื่องเพื่อแก้ไขเฉพาะด้าน
  • 12 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานมาบ้าง
  • 18 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดพื้นฐานซึ่งต้องการเวลาทำความเข้าใจมากหน่อย หรือคนเก่งที่อยากจะรู้จัก Excel ให้ลึกซึ่งยิ่งกว่าเดิม

พอตัดสินใจเรื่องระยะเวลาอบรมได้แล้ว จากนั้นขอให้เลือกจองวันอบรมตามที่ต้องการ

โปรดดู ปฏิทินสำหรับเลือกจองวันอบรม และทำการจองล่วงหน้าไว้แต่เนิ่นๆ เพราะวันว่างสำหรับอบรมมักถูกจองเต็มก่อนเสมอ และในแต่ละสัปดาห์จะรับอบรมเพียง  1 - 2 กลุ่มเท่านั้น

เชิญติดต่อสอบถามและนัดจองกับอาจารย์สมเกียรติโดยตรง

โดยใช้อีเมล

EETEmail

โทร 097 140 5555, 02 718 9331

ในการจองอบรม Excel Expert Training ใช้หลักมาก่อนได้ก่อน กล่าวคือ ถ้าวันใดหรือเวลาใดมีการจองอบรมและผู้ใดจ่ายชำระเงินค่าอบรมบางส่วนเพื่อจองไว้แล้ว จะไม่เปิดให้ผู้อื่นจองในวันและเวลานั้นได้อีก

  • เมื่อจองแล้วต้องชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมดก่อน จึงถือว่าการจองเสร็จสมบูรณ์
  • หากมีผู้ต้องการจองอบรมในวันและเวลาเดียวกันหลายราย จะให้สิทธิแก่ผู้ที่ชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้าก่อน ดังนั้นเมื่อจองแล้วต้องรีบชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้าให้เร็วที่สุด

Private Training

อบรมแบบส่วนตัวสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับไม่เกิน 6 คน เชิญกำหนดเนื้อหาตามสบาย

  1. คิดไว้ก่อนว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง  6, 12, 18 ชม.
  2. อยากเรียนกี่วัน ครั้งละ 3 ชม.หรือ 6 ชม.
  3. ดูปฏิทินว่าว่างตรงกันวันไหน เลือกวันอบรมแต่ละครั้งห่างกัน 2 - 3 วัน
  4. ติดต่อเพื่อจองวันอบรม
  5. ชำระค่าอบรมเพื่อจอง